W¬ : J{« QÉ ùÿgà° zπñ≤ e™ ûejqé° ™ æjª «á dgiô≤

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - QÉΜY `` ùÿg{à° zπñ≤

QGR ùæÿg° ˘≥ dg ˘© ˘ΩÉ d ˘à ˘« ˘QÉ ÙŸG° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘π ‘ dg˘ Öjqó N˘ dé˘ ó W˘ ¬ h YGC† °˘ AÉ e˘ μ˘ Öà ùæÿg° ≤« á, äéjóπñdg IÕFÉØDG ‘ Öjqódg, M« å Ωób ÀDGÊÉ¡ G¤ FQ« ù¢ ájóπh dg¨ áπjõ fiª ó G S’C° ©ó YGHAÉ°† ÙΠÛG¢ ÓΠÑDG.… cª É âféc ádƒl eádƒ£ ‘ OGH… ódén M« å ” JËÓ≤ ÀDGÊÉ¡ Fôd« ù° » ájóπh æh» Uôî° SÉ° ⁄ ùdgé° ⁄ ódénh üdggƒ° ¿ QÉÑÀYÉH ¿ πc æe¡ ªé S° «ƒà ¤ ájóπñdg Súàæ° Iqhgóe. cª É âféc fiᣠ‘ õcôe ájóπh dg¡ «û á°, M« å Éc¿ ‘ SGÀ° ÉÑ≤∫ óaƒdg FQ« ù¢ ájóπñdg ΩÉMO Sgójƒ° ¿ h YGCAÉ°† ÙΠÛG¢ ÓΠÑDG… ah© dé« äé.

cª É QGR óaƒdg IÓΠH áegôdg, eéäæ¡ FQ« ù¢ ájóπñdg ódén hóñdg… ÑFÉFH¬ ÛHÒ° ÜŸGØ£° .≈ àdgh≈≤ ‘ dg© ªôjé óaƒdg FQ« ù¢ ájóπñdg ÙHΩÉ° ΠN« áø. Yhó≤ ‘ OGH… ódén DAÉ≤ e™ Fôdg« ù¢ Öîàæÿg Qƒf øjódg G M’Cª ó, h‘ ájóπh VÔØDG¢ e™ FQ« ùé¡° ôh… ΠŸG.∞

c ˘ª ˘É T° ˘ª ˘âπ dƒ÷g ˘á e ˘ø ⁄ j ˘ë ˘dé ˘Ø ˘¡ ˘º G◊ ß ‘ f’g˘ à˘ î˘ Hɢ äé. a˘ à˘ ªâ jr˘ IQÉ FQ« ù¢ áëfódg féãdg« á ‘ dg© ªôjé MGCª ó ûdg° «ï . h‘ æh» Uôî° , â“IQÉJR fiª ó ùdgé° .⁄ àdgh≈≤ ‘ OGH… ódén, FQ« ù¢ áëfódg SÉŸGIÔ° fiª ó ÌÉHO üdg° ˘WÉ ˘º Wh ˘Ó ∫ M ˘ª ˘Oƒ . ch ˘âfé fi£ ˘á IÒNGC ‘ dg ˘Ø ˘Vô ,¢ a ˘dé ˘à ˘≤ ˘≈ FQ ˘« ù¢ áëfódg SÉŸGIÔ° YÜÉ≤ côj» ΠŸG∞ Qéàflh IÓΠÑDG QÉY± ΠŸG.∞

h TGCQÉ° W¬ ‘ JGQÉJR¬ G¤ ¿ àdg« QÉ e™ Iómh àûgª ™ ΠÙG» ƒgh ΠY≈ ùe° ˘aé ˘á MGH ˘Ió e ˘ø ÷Gª ˘« ˘™ h’ Á« ˘õ ÚH a ˘FÉ ˘õ Nh ˘SÉ ° ˘ ô. a ˘dé ˘μ ˘π UGC° ˘bó ˘É √ he æé U° ôh √. GŸ ¡º ¿ ’ QG Hí h’ NÉ S° ô ‘ G’ ‰É A Hπ G÷ ª« ™ S° «ù °à Ø« ó. h Yñqô øy féæàeg¬ ÉG’C ‹ OGH… ódén ΠY≈ ìhq Wgôbƒáódg« á àdg» SÄOÉ° äéhéîàfg äéjóπñdg ùdgâ° ‘ æÿgá≤£ Éeh e« Égõ øe ùaéæj¢ FGQ™ πb f¶ Ò√ ‘ QÉΜY. YOH ˘É dg ˘ÄGQGRƑ üàıg° ˘á G¤ e ˘ó dg ˘« ˘ó d ˘Π ˘Ñ ˘Π ˘jó ˘äé ÆŸG ˘à ˘î ˘Ñ ˘á Nh ˘UÉ ° ˘á OGH… ódén G◊ ájohó f¶ kgô Éeôëπd¿ ÒÑΜDG òdg… J© fé« ¬.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.