˘É˘ ì˘˘˘ g˘˘˘ ˘˘ ˘

Al-Mustaqbal - - Q … Ah ˘μ ˘ ˘ô ˘ - Sà° «øø F’QGC¨ ô

g ˘Ωõ a ˘ùfô ° ˘Gƒ g ˘f’ƒ ˘ó dg ˘Fô ˘« ù¢ dg ˘Ø ˘ùfô ° ˘» f ˘« ˘μ ˘ƒ ’ S° ˘CQÉ ˘Rƒ … ‘ äéhéîàf’g SÉFÔDG° «á àdg» äôl G ÓM’C VÉŸG° » d« üíñ° HGC ∫ FQ« ù¢ TGCGΰ » Öîàæe ùfôødé° òæe ùfôagƒ° e« Gο . VÉN¢ óf’ƒg Mª àπ¬ Héîàf’g« á ûh° ©QÉ ùfôaé° ÌCGC dø£ h ÌCGC SGÀ° «© HÉ , øμd øμá YG ˘à ˘Ñ ˘ÉQ a ˘Rƒ √ JGC †° ˘ jó– ˘ d ˘ô jhd ˘á FÉŸG ˘« ˘É ÑŸG ˘æ ˘« ˘á Y ˘Π ˘≈ dg ˘à ˘û≤ ° ˘∞ üàb’goé° … Sƒc° «áπ êhôîπd øe ÁERGC dg« hqƒ.

h UGC° ˘Ñ ˘í S° ˘CQÉ ˘Rƒ … MGC ˘çó YR ˘« ˘º HHQHGC ˘» j ˘ùî ° ˘ô e ˘cô ˘õ √ Sh° ˘§ VƑØDG≈° üàb’gájoé° , Fôdgh« ù¢ ùfôødg° » G h’c ∫ òdg… ûøjπ° ‘ IOÉYGE Héîàfg¬ òæe dg© ΩÉ .1981

ÓNH∫ àj’h¬ àdg» äóàeg Nª ù¢ Sägƒæ° , íæe SRƑCQÉ° … ùfôaé° ùøfh° ¬ KGQHO jqƒfi ÈCGC ‘ T° hƒd ¿ dg© É⁄ fgh† °º kgoó› ¤ b« IOÉ ƒjéædg ΠM)∞ T° ªé ∫ G ÙΠW’C° »( dg© ùájôμ° SHÓYÉ° ‘ b« IOÉ Mª áπ ùyájôμ° dho« á Vó° d« Ñ« É. cª É ÂÑKGC FGC ¬ ΠM« ∞ U° ©Ö æμd¬ Vqhô° … H ˘dé ˘ùæ ° ˘Ñ ˘á d ˘Π ˘ª ù° ˘ûà ° ˘IQÉ G FÉŸ’C ˘« ˘á ‚« ˘Ó còe˘ π N˘ Ó∫ L˘ ¡˘ goƒ˘ ª˘ É ûÿgácî° ùπd° «Iô£ ΠY≈ ƒjódg¿ G HHQH’C« á Gh áer’c ædgájó≤ h FGEPÉ≤ dg« hqƒ.

ÒZ ¿ òg√ ÿgᣠΠJÂ≤ dg© ójó øe dgäéhô°† G ÓM’C VÉŸG° », Éeóæy QÉÀNG ƑÑNÉÆDG¿ dg« féfƒ« ƒ¿ ÆÓHGE SQÀDÉ° ¡º UÉŸGÁ° Vó° dg ˘à ˘û≤ ° ˘.∞ d ˘≤ ˘ó c˘ Ñ˘ Ghó G◊ ÚHÕ dg˘ Fô˘ «ù °˘ «Ú dg˘ Π˘ jò˘ ø c˘ fé˘ É J˘ ©˘ ¡˘ Gó Ωgõàdg Thô° • ÙŸGÄGÓYÉ° dhódg« á àdg» üæj¢ ΠY≈ àygª OÉ ÒHGÓJ Jû≤ ∞° SÉB° «á , M« å UGƑJƑ° ¤ ÖFÉL ÜGÕMGC dg« ÙQÉ° àÿgô£ ± dgh ˘« ˘ª Ú ÀŸG˘ £˘ ô± Y˘ Π˘ ≈ ùdg° ˘AGƑ dg˘ jò˘ ø Y˘ VQÉ° ˘Gƒ b’g˘ à˘ £˘ Yɢ äé ‘ ŸG« ˘fgõ ˘« ˘á G◊ μ ˘eƒ ˘« ˘á . h‘ g ˘Gò G W’E ˘QÉ , KGC ˘ÄQÉ f ˘à ˘« ˘é ˘á üj° ˘âjƒ dg ˘æ ˘NÉ ˘ÚÑ T° ˘μ ˘cƒ ˘ c ˘IÒÑ M ˘ƒ ∫ EGE ˘μ ˘fé ˘« ˘á … M˘ Üõ e˘ ø J˘ DÉC˘ «˘ ∞ áeƒμm ‘ IÎA áñjôb, géf« ∂ øy féμege« á S’GÀ° ªqgô ‘ èeéfôh àdgû≤ .∞°

e ˘ø L ˘¡ ˘à ˘¡ ˘º , b ˘ó ’ j ˘Öë dg ˘æ ˘NÉ ˘Ñ ˘ƒ ¿ dg˘ Ø˘ ùfô° ˘« ˘ƒ ¿ S° ˘« ˘SÉ °˘ á T° ˘ó G◊ ΩGÕ, ÒZ ¿ g ˘f’ƒ ˘ó Sh° ˘ÉCQ ˘Rƒ … Y ˘Π ˘≈ ùdg° ˘AGƑ J ˘© ˘¡ ˘Gó H ˘ YÉE ˘IOÉ

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.