7 JGC É``Q``` ````` 8 QGPGB.. J{ ``≤``` «q`````` á```z``` a »``````` dg ó```mh```` á``` hfg{ ```≤``` Ó````ZÜ``` a »````` H «``` ô```h```` ä`

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ ``` G Óm’c 13 Qéjgc 2012 ``` 22 Lª Ioé -

7{ QÉJGC.. Ωƒj Sâ£≤° Ÿgáehé≤ ‘ SMÓ° zé¡ Πe∞ ójól ëàøj¬ ùÿg{à° zπñ≤ d« ù¢ Òcòàd FÉÆÑΠDG« Ú Yª eƒ , h πggc ähòh ünuƒ° ° , Éà iôl DÓN¬ , ghº ⁄ ùæjƒ° ,√ h ɉ eø Lπ Gd ƒb ƒ± YΠ ≈ flé Wô Jó GY «É J¬ Gd ù° «É S° «á Gd à» É Jæ ଠp H© ó, h ÉGÔNGB G◊ áeƒμ G◊ dé« á àdg» âféc JO’HÉ¡ IQÉÑY øy 7{ QÉJGC S° «SÉ °» z AÉL àf« áé jóh¡ «á d7` QÉJGC dg© ùôμ° .…

7{ ZQÉJGC UQÉ° ÎJQÉJ Uƒd° ªá QÉY ‘ SIÒ° Éæñd¿ G◊ åjó, Πãe¬ πãe Ygƒe« ó Iòãc e âπãq ácôj{ K≤ «záπ U’CHÉË° É¡. JQÉJ UQÉ° fgƒæy Πd¨ Qó. SGCAÉ° G¤ UFÉ° ©¬ ÜÕM{ ΠDG¬ z cì Hμ ãò ‡É S° ÉA G¤ gπ HÒ hä , QZ º Gÿ ù° ÉF ô Gd ØÉ OM á Gd à» J μñqéghó ‘ G ÌGHQ’C Ÿghª äéμπà ‘ dp∂ dg« Ωƒ òdg… óh’ øe ¿ ùj° ©≈ G◊ Üõ G¤ SGÀ° «© ÜÉ éféàf¬ ÖGP G¤ M óq UHØ° ¬ Hdgz` «Ωƒ ÛG« zó.

⁄ ùj° ≤§ ähòh ‘ 7 QÉJGC. ómh√ SÌÓ° ÜÕM{ ΠDG¬ z S° ≤§ ‘ ähòh. ƒg HÉM∫ ¿ ùjé¡£≤° , æμd¬ S° ≤§ ƒg ùøf° ¬ Hh≤ «â ähòh.

‘ Gòg ΠŸG∞ Fébh™ ÒZ e© áahô ÉJÉÑNH FÉKHH≥ ûμjø° É¡ eõdg« π êqƒl SÉΜH° «æ » øy eäéeó≤ 7 QÉJGC ùdg° «SÉ °« á VGEÁAÉ° G¤ ÁΠMÔŸG ŸGª Ióà øe 7 QÉJGC G¤ ÚM ÀFGAÉ¡ G Y’Cª É∫ dg© ùájôμ° , Uhƒ° ’ G¤ e ô“ámhódg Éeh QGO ‘ dgƒc« ù¢ Gòg ŸG ô“.

‘ G◊ Πá≤ ÙDGSOÉ° á° G IÒN’C dg« Ωƒ, j† °« ≥ FQ« ù¢ AGQRƑDG dgô£≤ … ûdg° «ï Mª ó øh SÉL° º YQP ˘ ã ˘ÖDÉ b˘ iƒ 8 QGPGB, a ˘« ˘æ ˘gqò ˘É H˘ YÉE˘ Ó¿ ûa° ˘π ŸG ô“h– ª˘ «˘ Π˘ ¡˘ É ùe° ˘ dhƒd˘ «˘ á g˘ Gò ûødgπ° .. a« ô£°† ôjrƒdg fiª ó æa« û¢ G¤ dg† °¨ § ΠY≈ π㇠dg© ªOÉ e« ûé° ∫ ƒy¿ GÈL¿ SÉH° «π ΩÉEGC YGCAÉ°† áæ÷ ƒféb¿ Üéîàf’g FÉB ÜΠN{,¢ àfg¡ «Éæ , ûbéæf¢ Ée ÑJ≈≤ ‘ Éæñd¿ z.

H© ó Gòg G QGÒF’E e© aƒ£ ΠY≈ πnój ÊGÔJGE TÉÑEÔ° bn àæh« àé¬ GÔ÷G∫ ƒy¿ ÉH◊ π, cé ¿ GJ ØÉ ¥ Gd óh Má Gd ò… J† °ª q ø J© ¡ó Gä eƒ bq© á eø cπ G’ Wô G± , hs °ô YÉ ¿ eé Jæ ü°qπ æe¬ ÜÕM{ ΠDG¬ z ÉØΠMH √ ‘ Éæñd¿ d« û° Gƒæq 7{ QÉJGC S° «SÉ °« zék Éeóæy { GƑBÉYGC Yª zπ áeƒμm Fôdg« ù¢ S° ©ó G◊ ôjô… Sgh{à° zgƒdé≤ æeé¡ . U)8¢ (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.