{ Aɉ Të° «º z Ωôμj ÒJÉFL eh QƑEÉC… Sƒøædg¢

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - ΠBG« º Ühôÿg ``ÙŸG{``` à°zπñ≤

c ˘âeô L ˘ª ˘© ˘« ˘á { Aɉ T° ˘ë ˘« ˘º L’G˘ à˘ ª˘ Yɢ «˘ zá ÒJÉFL eh˘ EÉC˘ Qƒ… f˘ Ø˘ Sƒ¢ T° ˘ë ˘« ˘º G◊ dé« Ú ùdghhé° Ú≤ ‘ ÉØÀMG∫ BGC« º ‘ áyéb ûdg° ¡« ó OÉA… ΠDGÓÑY¬ ‘ eæ¡ «á Të° «º æødg« á, ájéyôh Yƒ°† ÙΠÛG¢ G S’EEÓ° » ûdgyô° » G ΠY’C≈ fiª ó S° ©« ó Rgƒa, ‘ MQƑ°† ÚEGC T° ©ÉÑ ¿ ㇠ÖFÉÆDG dh« ó ÓÑÆL,• WÉY∞ TÉYQƑ° ㇠ôjrƒdg AÓY øjódg hôj, fiª Oƒ G◊ QÉÉ ã‡ ÖFÉÆDG fiª ó G◊ QÉÉ, ôjrƒdg ÙDGHÉ° ≥ jrƒl∞ DGTÉ¡ °º , ÙMÉ° ¿ ΠDGÓÑY¬ ㇠ùæe≥° ΩÉY J« QÉ ùÿgà° πñ≤ ‘ ΠÑL Éæñd¿ Hƒæ÷g» fiª ó éμdg,∂ ëj« ≈ Hôdg« ™ ㇠G ÚE’C dg© ΩÉ ÙŸGÓYÉ° ûd° hƒd ¿ dg© äébó dg© áeé ÙHΩÉ° ΠŸGÓÑY,∂ dée∂ Rgƒa ㇠÷Gª ÁYÉ S’GEÓ° «á , FQ« ù¢ ájóπh Të° «º fiª ó H¡ «è üæeqƒ° .

H© ó MÔJ« Ö øe S≈¡° T° ©ÉÑ ¿, DGC ≈≤ FQ« ù¢ ÷Gª ©« á ƑÁQ¿ ÓÑY G◊ ª« ó Πcª á ócgc a« É¡ ¿ óg{± ÷Gª ©« á ƒg GAɉ’ , h’ óh øe GAɉ’ ûñπdô° Gh◊ ôé e© zék.

hçó– fiª ó Môdgóñyª ø øy EΩÉ¡ QÉÀIG, ûekgò° G¤ FGC ¬ U{ÁΠ° Uƒdgπ° ÚH ádhódg zøwgƒÿgh.

Thoó° SEÉ° » dgõ≤ … ΠY≈ àdg{øeé°† ÚH AÉÆHGC Të° «º ûdgh° ª« ù¢ ÉŸ a« ¬ ÒN Éahh¥ ÷Gª «™ z.

Ébh∫ Rgƒa: πøàëf{ Ëôμàh òg√ áñcƒμdg ŸG áæeƒd áeóîh SÉÆDG¢ àdgh» –ª âπ ÙŸG° ˘ dhƒd ˘« ˘á ‘ X ˘π e ˘æ ˘NÉ ˘äé dg ˘Hô ˘« ˘™ dg ˘© ˘Hô ˘» dg ˘à ˘» f ˘ EÉC ˘π G¿ j˘ gõ˘ ô b˘ jô˘ Ñ˘ M˘ jô˘ á Wgôbƒáoh« á ûπd° ©Üƒ h ¿ ßøëj ùædg° «è æwƒdg» z.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.