Qƒÿg:… QÉKGB H« Ä« á ◊jô ≥ üdggôø°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

VHGC° ˘í jrh ˘ô dg ˘Ñ ˘« ˘Ä ˘á f ˘XÉ ˘º Qƒÿg… ¿ dg{ ˘Nó ˘É ¿ G S’C° ˘Oƒ dg ˘ò … üj° ˘YÉ ˘ó HGC ∫ e˘ ø ùegc,¢ øe e© ªπ H{« SƑΠÑZ¢ ùπdoéé° ‘ æeá≤£ üdggôø° , ΣÔJ J KGÒKÉC SÑΠ° « KGÒÑC ΠY≈ ÑDG« áä Éàdéhh‹ ΠY≈ SÉΜ° ¿ æÿgá≤£ ÉGQGƑLH, Éææμd{ ’ ùfà° £« ™ àdg© jƒ¢† ΠY« ¡º ‘ Gòg ÉÛG,∫ cª É ’ ùjà° £« ™ IQGRH ÑDG« áä q–ª π QRH òg√ G QÉK’B ÉGOÔØà h’ IQGRH üdgzáyéæ° , dòd∂ Q IGC ¿ øe{ dgiqhô°† ÉΜÿ ëàdg ƒq• d QƑEÓC πñb çhóm zákqéμdg.

Ébh∫ Qƒÿg… ‘ åjóm UÉË° ‘ { ¿ πãe Gòg G◊ çó ΣÎJ FGOª YÉØE« π S° «áä ΠY≈ UGC° ©Ió IÓY, jôëa≥ üeæ° ™ H{« SƑΠÑZ¢ òdg… Xƒj∞ ÌCGC øe áäe πeéy óbh ƒμj¿ øe ÈCGC üefé° ™ ùdgoéé° ‘ ûdgô° ¥ G SH’C° §, Éc¿ d¬ bƒdg™ ÒÑΜDG ΠY≈ G üàb’eoé° üdgháyéæ° æwƒdg« á πμc dòch∂ ΠY≈ e© «û á° dg© ÚΠEÉ a« ¬. Σôjh JGC °† KGQÉKGB SÑΠ° «á áxƒëπe ΠY≈ Vƒdg° ™ ÑDG« Ä» .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.