ÙDGÒØ° cîdg» Yôj≈ èjôîj ÜÓW ‘ Tgƒμdgiô°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

YQ ˘≈ ùdg° ˘ÒØ cîdg ˘» jg ˘æ ˘É ¿ jrhg ˘Π ˘jó ˘õ , MG ˘à ˘Ø ˘É ∫ J˘ î˘ jô˘ è W˘ ÜÓ K˘ fé˘ jƒ˘ á dg ˘μ ˘TGƑ ° ˘Iô dg ˘Sô ° ˘ª ˘« ˘á dg ˘à ˘» c˘ âfé J˘ cô˘ «˘ É e˘ âdƒ H˘ æ˘ GAɢ É, ‘ M† °˘ Qƒ e˘ jó˘ ô àdg© Π« º ƒféãdg… ‘ IQGRH HÎDG« á fi« » øjódg ûcπ° », FQ« ù¢ æÿgá≤£ HÎDG ˘jƒ ˘á ‘ Y ˘μ ˘QÉ e ˘¶ ˘¡ ˘ô ûdg° ˘« ˘ï , Y˘ eé˘ ô M˘ Π˘ ÊGƑ ã‡˘ Ó e˘ ùæ° ˘≥ Y˘ ΩÉ b˘ £˘ É´ HÎDG« á ‘ J{« QÉ ùÿgà° zπñ≤, ùæe≥° àdg« QÉ ‘ QÉΜY ódén W¬ ûmhó° øe ΠYÉØDG« äé ájƒhîdg Agqóeh SQGÓŸG¢ Qh SHDAÉ° äéjóπh Òjéflh h ÉGGC.‹

h dgcâ≤ Grƒd¿ GGÔHG« º Πcª á SÉH° º Úéjôÿg. Thôμ° ôjóe ájƒféãdg ódén SG° ªYÉ «π , ÙΠDÒØ° cîdg» ûeàcqé° ¬.

Ébh∫ ûcπ° », FG{É¡ Séæeáñ° Tôμ° Jhôjó≤ øe DGÖΠ≤ G¤ ÙDGÒØ° cîdg» ùdg° «ó õjóπjrhg ΠY≈ πc Ée àeób¬ côj« É G◊ Ñ« áñ G¤ Éæñd¿ z.

h Yñqô RÓΠJRHG ‘ ùeà° π¡ Πcª ଠøy Sqhô° √ ΠHFÉ≤ ¬ AÉÆHG Tgƒμdgiô° , eäæ¡ Iòeóàdg Lôîàh¡ º cqéñeh d¡ º MÉ‚¡ ºz , Ébh:∫ ádhódg{ cîdg« á Yójº ædgá°†¡ ájƒhîdg àdgh© Π« ª« á ‘ Éæñd¿ , Khª á ûejqé° ™ ájƒhôj ” YOª É¡ ‘ ÒZ æeá≤£ féæñd« á, æehé¡ Tgƒμdgiô° Yh« ƒeó¿ ‘ ZQÉΜY.

ànhº : G{¿ G◊ áeƒμ cîdg« á àdéh© hé¿ e™ G◊ áeƒμ FÉÆÑΠDG« á ùj° ©≈ G¤ IOÉJR OÓY íæÿg àdg» àj« í ΠDÜÓ£ FÉÆÑΠDG« Ú Héàe© á dg© Πº ‘ côj« É cª É G¿ Σéæg Éfôhék› kgójól Tƒhô° dg© ªπ H¬ ùj° ªí ΠDÜÓ£ FÉÆÑΠDG« Ú TÉÑÃIÔ° àdgωó≤ HÉÀŸ© á SGQOÀ° ¡º ÁOÉC’G« á EÉ÷G© «á ‘ côj« zé.

H ˘© ˘ó dp∂ üb¢ ùdg° ˘ÒØ T° ˘jô ˘§ ag ˘à ˘à ˘ìé e˘ ©˘ Vô¢ T’G° ˘¨ ˘É ∫ dg˘ «˘ jhó˘ á dg˘ ò… àeébg¬ ájƒfék Tgƒμdgiô° ΠY≈ ûeég¢ ÉØÀM’G.∫

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.