KGÒNGC... TGECGΰ «ƒ ¿!

Al-Mustaqbal - - E ˘ Π˘ ˘ ∞˘ - F« ƒ≤’ ÓFGQƑÁO

dg ˘© ˘ ˘É ˘ O;… … é ˘æ˘ ˘≈˘ NGB ˘ô , G S’E° ˘à ˘ª ˘É ´ G¤ üdg° ˘äƒ ØÎÆŸG¢† òdg… Πμàjº ‘ ΠNGHO πc Éæe, Éfƒyójh G¤ Y ˘Ωó˘ bg ˘üà ° ˘QÉ Y ˘« û° ˘æ ˘É Y ˘Π ˘≈ Oô› dg ˘aó ˘É ´ Y ˘ø üeé° ◊Éæ UÉŸGÁ° dg† °« á≤.

a ˘ùfô ° ˘É dg ˘à ˘» UG° ˘HÉ ˘à ˘¡ ˘É dg˘ ûñ° ˘YÉ ˘á dgh˘ ¡˘ Gƒ¿ , a˘ ùfô° ˘É àdg» Éc¿ æμáé¡ G¿ Øàμj» îàdéh óær ¥ AGQH Égohóm dg ˘gƒ˘ ˘ª˘ ˘«˘ ˘á ˘ Hh ˘É ˘QGÎL GOÉ› ˘É ˘ VÉŸG° ˘«˘ ˘á ˘ , KGC ˘Ñ˘ ˘ âà˘, HÉÎÀFÉHÉ¡ ùfôagƒ° óf’ƒg, fg¬ SƑH° ©É¡ òj hq ¥ W© º G πe’c, ædgh¶ ô G¤ G ΩÉE’C, ’ ΠŸG.∞

àæπaª à™ Hò¡ √ ëπdg¶ á àdg» jqô≤ a« É¡ ûdg° ©Ö ¿ jωƒ≤ îh« QÉ cgò¡ . àædhπ£ ™ G¤ ùÿgà° πñ≤.

aª ø G’ ¿ üakgóyé° , Sƒμà° ¿ ΠJ∂ g» ŸG¡ ªá àdg» àæj¶ ô ùfôagƒ° óf’ƒg: ¿ üjíπ° OÓÑDG ÑW© . ¿ j© «ó ûjμ° «π àûgª ™, DÉHÑ£ ™. ¿ jüπ≤ ¢ øe äébhôødg ÚH dg ˘Ø ˘ùfô ° ˘« Ú, JGC ˘É c ˘fé ˘Gƒ , JGC ˘É c ˘âfé c˘ âfé dg˘ Ñ˘ OÓ àdg» GƑJGC æeé¡ .

dh ˘μ ˘ø d ˘« ˘à ˘ë ˘≤ ˘≥ c ˘π dp,∂ Y ˘Π ˘« ˘¬ JGC †° ˘É G¿ j ˘Sô ° ˘º ÙŸG° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘π , ¿ j ˘ÚÑ H ˘ ¿ a ˘ùfô ° ˘É d ˘« ùâ° a ˘≤ ˘§ KQGE ˘ îjqéjh hkgó› VÉE° « . πh FGÉ¡ ùjà° £« ™ JGCÉ°† G¿ J© «ó GÎNG´ ùøfé¡° , ¿ aóæj™ ƒëf ùÿgà° πñ≤.

g ˘ò˘ √ üdg° ˘Ø˘ ˘ë ˘ ˘á ˘ dg ˘Ñ ˘ ˘«˘ †° ˘É ˘A , ŸG≤ ˘Π ˘ ˘≤˘ ˘á ˘ ‘ H ˘© ˘ ¢† ÑFGƑLÉ¡ , Ñÿgháé¡ ‘ ÖFGƑL IÔNGC ÃQGÓ≤ ÈCGC, Öéj G¿ óñf àhéàcé¡ . dph∂ üàh° ª« º h ◊ìé , c» ’ üjüé° Gòg üàdgâjƒ° ŸÉH« áñ, c» ’ ÜJÜÉ° ãdgá≤ H ˘≤ ˘IQÓ ùdg° ˘« ˘SÉ ° ˘á Y ˘Π ˘≈ J ˘¨ ˘« Ò G T’C° ˘« ˘AÉ , Y˘ Π˘ ≈ J˘ ¨˘ «Ò G◊ «IÉ .

dg© ªπ Ée GR∫ ‘ àjgóh¬ , Shƒ° ± ƒμj¿ TBÉ° , AGÓÀHG øe dg¨ ó. øμdh dg« Ωƒ, Gƒfƒc S° ©AGÓ , à“© Gƒ ûhô¡° QÉJGC ÷Gª «π Gòg.

MÉÀÀAGE« á Uë° «áø d{« SGÈ° «ƒ ¿z 7) QÉJGC 2012(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.