Hg{ ΩG z‘ ædgª ùájhé° Πdábé£ íhôj 710^ Πe« ÄGQÉ hqƒj ‘ 3 TGCÔ¡°

Al-Mustaqbal - - Ùÿgà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

G

ÂÆΠYGC ›ª áyƒ Øædg§ dgh¨ RÉ ædgª ùájhé° hg{ ΩG z‘ ùegc,¢ FGCÉ¡ M{â≤≤ MÉHQGC ùæháñ° 22 ÁÄŸÉH ‘ Hôdg™ G h’c∫ øe dg© ΩÉ QÉ÷G,… M« å ΠH¨ â JGOGÔJGÉ¡ DÉŸG« á 710^ Πe« ÄGQÉ zhqƒj. äôcph ÛGª áyƒ ‘ Jôjô≤ àyrh¬ ‘ a« «Éæ , ¿ ÉØJQG{´ SGC° ©QÉ Øædg§ Iohôhh dgù≤£ ¢ ûdgiójó° ‘ ÉHHQHGC, J© Èà øe ÚH G S’CÜÉÑ° Fôdg« ù° «á AGQH MÉHQGCÉ¡ ÓN∫ G T’CÔ¡° ákóãdg G h’c ¤ øe Gòg dg© ZΩÉ.

h VHGCÍ° àdgôjô≤ ¿ SG{ÉÆÄÀ° ± ÛGª áyƒ Y’Cª É∫ êéàf’g ‘ d« Ñ« É ÓN∫ òg√ IÎØDG ÃHQGÓ≤ 85 ‘ ÁÄŸG øe êéàf’g ΠDG« Ñ» øe ΩÉŸG, SGC° ¡º Qhóh√ ‘ –≤ «≥ ójõe øe dg© ÄGÓFÉ DÉŸG« á ûπdácô° ædgª ùájhé° dg© ªzábó . h AGC ˘OÉ H ˘ ¿ fg{ ˘à ˘êé dg ˘æ ˘Ø ˘§ ‘ dg ˘« ˘ª ˘ø ⁄ ùj° ˘à ˘ FÉC˘ ∞ H˘ ©˘ ó, ùh° ˘ÖÑ Y˘ Ωó UGE° ˘ìó N˘ § HÉF’C« Ö üıgü° ¢ üàπdzôjó° . ΩGH)(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.