Üeô° : G ΠG’C» JÖΠ£ TAGÔ° MGCª ó ùmø° μe»

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ΠJ≈≤ ioéf SÔM¢ G◊ Ohó VÔYÉ° SQ° ª« É øe IQGOGE G ΠG’C» ûdagô° ELÉ¡ º jôødg≥ MGCª ó ùmø° μe» øe ho¿ ójó– ŸGΠHÉ≤ OÉŸG.…

øeh ŸGQÔ≤ ¿ àæj¡ » J© óbé ELÉ¡ º G◊ Ohó MGCª ó ùmø° μe» , ÓLGƑÀŸG e™ H© áã Öîàæÿg üÿgô° … ÉÆÑΠH¿ , e™ joéf¬ ΩÉY .2014 jh£ ªí ùe° ƒdhƒd G ΠG’C» FGEAÉ¡ UØ° á≤ μe» Yódº jôa≤ ¡º eƒég« É πñb QHO… ÛGª äéyƒ Qhóh… HGÉ£ ∫ jôag≤ «É . ôcòj ¿ MGCª ó ùmø° e ˘μ ˘≈ c ˘É ¿ MGC ˘ó f ˘TÉ ° ˘Ä »˘ G g’c ˘Π ˘≈ Jh˘ cô˘ à˘ ¬ dg˘ ≤˘ Π˘ ©˘ á G◊ ª˘ AGÔ e˘ ø ho¿ eπhé≤ d« àæπ≤ Ohóëπd h⁄ μjª π EÉY¬ dg18` d« óñ ÁΠMQ déàdg≥ e™ G◊ Ohó. ) T¢ (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.