Tôÿgƒë° ¿ JÕFÉ÷» agcπ°† ÖY’ Üqóeh ‘ bô£

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ØΠYG GOÉ–’ dgô£≤ … Iôμd dgωó≤ Fébª á ÚÑYÓDG TÔŸGÚË° JÕFÉ÷» agπ°† ÖY’ Üqóeh ‘ Sƒe° º 20112012- ëh« å S° «© øπ øy SG° ªAÉ øjõféødg dg« Ωƒ ÓM’G ‘ ΠØM ΩÉÀN SƑŸG° º hôμdg.…

ùaéæàjh¢ ΠY≈ ΠDGÖ≤ dgéjô£≤ ¿ ÉØΠN¿ GGÔHG« º ΠDGÓÑYH¬ ʃc øe f ˘É˘ O… ùdg° ˘ó˘ G¤ L ˘É ˘Öf N ˘ª˘ ù° ˘á˘ Úaîfi g ˘º˘ JRGÈDG ˘Π˘ ˘«˘ ˘É ˘¿ JQOG ˘É˘ f ˘ƒ˘ ÷G)« û(¢ Góg± Qhódg… H` 18 Éaóg ÉJÉHÉJH Éjôdg)¿ ( Éjôfgõ÷gh¿ Ëôc jr ˘ÊÉ ÷G)« û(¢ fh ˘jò ˘ô H ˘Π ˘ë ˘êé ùdg)° ˘ó ( dgh ˘Ñ ˘cqƒ ˘« ˘æ ˘» e ˘eƒ ˘Êƒ ZGO˘ fé˘ ƒ Éjƒÿ).(

ØΠYGH MGª ó G◊ eô» ÚE’G dg© ΩÉ IÕFÉÉΠD G¿ ÖYÓDG òdg… ümπ° ΠY≈ IÕFÉL agπ°† ÖY’ Éf∫ 62% øe U’GÄGƑ° àdg» TÂCQÉ° ‘ üàdgâjƒ° Égoóyh 113 U° ˘Jƒ ˘É e ˘™ SG° ˘à ˘Ñ ˘© ˘OÉ 28 U° ˘Jƒ ˘É d ˘à ˘ NÉC ˘gô ˘É ‘ SQG° ˘É ∫ S’GÀ° ªÄGQÉ . cª É ùaéæàj¢ Sáà° ÚHQÓE ΠY≈ dö≤ agπ°† Üqóe ‘ 2012 gh ˘º˘ FGÕ÷G ˘ô … L ˘ª ˘É ∫ H ˘Π ˘ª ˘VÉ ° ˘» jƒÿ) ˘É ( H ˘£ ˘π dg ˘Qhó … JRGÈDGH ˘Π ˘» T° ˘eé ˘Sƒ ° ˘μ ˘É ÷G)« û(¢ dg ˘Uƒ ° ˘« ˘∞ Zhqh’gh ˘jƒ ˘fé ˘« ˘É ¿ N ˘NQƑ ˘» a ˘Sƒ ° ˘JÉ ˘» ùdg)ó° ( joh« ¨ƒ ôjƒzg… Éjôdg)¿ ( ùfôødgh° «É ¿ QGÒL L« Π» ΩG) UÓ° (∫ Gh’ ¿ GÒH¿ Qƒÿg).(

VGHÉ° ± G◊ eô» G¿ ÜQÓŸG òdg… RÉA IÕFÉ÷ÉH ümπ° ΠY≈ 35 % øe ùfáñ° üàdgâjƒ° .

íæáh GOÉ–’ IÕFÉL dée« á Égqób 100 dg∞ Q’HO a’π°† ÖY’ Πãehé¡ dgó¡ ± Qhódg… ƑFÉJQOG)( 50h dg∞ Q’HO a’π°† Üqóe G¤ ÖFÉL ÕFGƑL iông a’π°† QGOG… aghπ°† Lª Qƒ¡ aghπ°† ÖY’ UÓYÉ° â– 21 Sáæ° àdgh» ùaéæàj¢ ΠY« É¡ ΠDGÓÑY¬ ØY« áø Éjôdg)¿ ( eh ójƒd aπ°† » dg)¨ áagô( óñyh ΠDG¬ e© ô‘ dg)© Hô» .( G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.