Öîàæe âjƒμdg j© ùôμ° ‘ dgiôgé≤

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ûc∞° üdghô° » GQƑZ¿ aƒj« ûàjró¢ ùegc¢ ùdgâñ° G¿ Öîàæe âjƒμdg S° «πnó e© ùgôμ° ÉJOGÓYG DÉHIÔGÉ≤ AGÓÀHG øe 3 Gôjõm¿ fƒj/« ƒ óàá SG° ˘Ñ ˘ÚYƑ jh ˘î ˘Vƒ ¢ N ˘dó ˘¬ e ˘Ñ ˘ÚJGQÉ joh ˘Úà eg ˘ΩÉ f ˘¶ Ò√ dg˘ Ñ˘ ë˘ jô˘ æ˘ », SG° ˘à˘ ˘ ©˘ ˘GOGÓ˘ d ˘Π˘ ª˘˘û ° ˘É ˘cq ˘á ˘ ‘ c ˘ ˘S ¢ dg ˘© ˘ ˘Üô ˘ ‘ ùdg° ˘©˘ ˘joƒ˘ ˘á˘ e ˘ø˘ 22 Gôjõm¿ fƒj/« ƒ G¤ 6 Rƒ“dƒj/ «ƒ .

Éch¿ GOÉ–’ àjƒμdg» Πd© áñ OÓL Yó≤ aƒj« ûàjró¢ Πd© ΩÉ ådéãdg ΠY≈ dg ˘à ˘Gƒ ‹ b ˘Ñ ˘π jg ˘ΩÉ dph∂ IÓŸ S° ˘æ ˘á L ˘jó ˘Ió . TGH° ˘QÉ ÜQÓŸG G¤ fg ˘¬ ” ójó– ájgóh G OGÓY’E Ñdádƒ£ ÜÔZ SGB° «É ‘ âjƒμdg 8) ¤ 20 ƒféc¿ h’gùjo/∫ °ª È 2012,( HΠN{ «é » z21 ‘ øjôëñdg 5) G¤ 18 ƒféc¿ Êéãdgôjéæj/ 2013.( Éch¿ ÜQÓŸG üdghô° » í‚ ‘ b« IOÉ QR’G{Z¥ G¤ Gõàfg´ dñ≤ » Hádƒ£ ÜÔZ SG° «É ‘ OQ’G¿ HΠN{ «é » z20 ‘ dg« ªø ΩÉY ,2010 H« ó fg¬ ûaπ° ‘ ŸGΠHÉ≤ ‘ b« JOɬ G¤ Qhódg ÊÉÃDG øe Hádƒ£ c SÉC¢ G’ · S’G° «ájƒ 2011 ‘ bô£ , Gh¤ Qhódg HGÔDG™ G◊ SÉ° º øe üàdgø° «äé S’G° «ájƒ ŸG áπgƒd G¤ Éjófƒe∫ 2014 ‘ ΠJRGÈDG.

ØΠYGH aƒj« ûàjró¢ Fébª á J† °º 22 ÉÑY’ Πdª IGQÉÑ ájoƒdg ÚH Öîàæe âjƒμdg jôah≥ ÉJQ∫ ójqóe HQ’G© AÉ ŸGΠÑ≤ gº Gƒf± ódéÿg… ùmhú° a ˘VÉ ° ˘π Wh ˘Ó ∫ dg ˘© ˘eé ˘ô Nh˘ dé˘ ó dg˘ ≤˘ ë˘ £˘ ÊÉ Yh˘ eé˘ ô ŸG© ˘à ˘ƒ ¥ Hh˘ Qó ŸG£ ˘ƒ ´ ùeh° ˘YÉ ˘ó f˘ Gó Mh˘ ª˘ ó dg˘ ©˘ æ˘ õ… ah˘ ¡˘ ó üf’g° ˘QÉ … dg)˘ ≤˘ SOÉ° ˘« ˘á ( ah˘ ¡˘ ó Y˘ Vƒ¢ dhh« ó ΠY» ìgôlh dg© à« ≤» jh© ܃≤ dgôgé£ ahó¡ dg© õæ… DGÓÑYHOÉ¡ … ÿgª «ù ¢ âjƒμdg)( ódénh Tôdg° «ó … ahó¡ Tôdg° «ó … ùmhú° SƑŸGƑ° … ΠYH» eü≤ °« ó fihª ó íjôa óñyh dg© õjõ ùdgπ° «ª » dg)© Hô» ( Sƒjh∞° Uéfô° Xéc)ª á.( G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.