ŸG© ƒπ:± ƒy¿ ëjª » ùdgìó° ÒZ ûdgyô° »

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

TGC° ˘QÉ Y† ° ˘ƒ c ˘à ˘Π ˘á dg{ ˘≤ ˘ägƒ dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ zá dg˘ æ˘ ÖFÉ L˘ Rƒ± ŸG© ˘Π ˘ ˘ƒ ,± G¤ ¿ b{ ˘iƒ 8 QGPGB ûj° ˘μ ˘π L ˘Ñ ˘¡ ˘á ◊ª ˘jé ˘á ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° ,… dòd∂ ’ ùfà° ¨Üô bgƒe∞ ÜÕM{ ΠDG¬ z, HFQ) «ù ¢ πàμj àdg{¨ «Ò Gh U’EZÌÓ° ÖFÉÆDG( e« ûé° ∫ ƒy¿ , òdg… Éc¿ ‘ ãdgª fé« äéæ ójôj ùcô° ój πc øe ëjª π bóæh« á ÊQÉN ádhódg, dgh« Ωƒ ÄÉH ójôj Mª ájé ùdgìó° ÒZ ûdg° ˘Yô ˘» z. Ph cq ˘ô N ˘Ó ∫ ûe° ˘ÉCQ ˘à ˘¬ ‘ M ˘Ø ˘π dg ˘© û° ˘AÉ ùdgƒæ° … hg∫ øe ùeg,¢ òdg… àeébgc¬ üeáëπ° DGÜÓ£ ‘ M ˘Üõ dg ˘≤ ˘ägƒ ` FGO ˘Iô dg ˘Ñ ˘≤ ˘É ´, ‘ M† ° ˘Qƒ dg ˘jrƒ ˘ô ùdg° ˘HÉ ˘≥ SΠ° «º IOQH Ügƒædgh ÊƑW ƑHG ÔWÉN, ΠJG» ÊHQÉE, UÉY° º LGÔY» Thâfé° æéæl« É¿ , ŸGGÔ£ ¿ Qófg√ OGÓM ‘ e£ ©º ÛGª ™ ùdg° «MÉ » Óàdg∫ ` ÁΠMR ùegc,¢ H ¿ iƒb{ 8 QGPGB FGΠ£ â≤ øe T° ©QÉ ûdgôμ° ùdéjqƒ° G S’CÓ° , àdg» âπàb πc TAGÓ¡° Éæñd¿ W« áπ DÓÀMGÉ¡ , Hh ÉÆFÉC ød ùæf¢ Ée ΩÉB H¬ Gòg ædg¶ ΩÉ øe μæj« π, dòd∂ ød Üòμf ΠY≈ ÙØFGCÉÆ° ΠYH≈ ûdg° ˘© Ö dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ ZÊÉ. h VHGC° ˘í { FGC˘ æ˘ É S° ˘æ ˘æ ˘üà °˘ ô H˘ f’é˘ à˘ ÄÉHÉÎ òg√ IÔŸG, Shæ° JÉC» áeƒμëh øe iƒb 14 QGPGB, øe ΠLG J© Π« ª¡ º c« ∞ ƒμj¿ IQGOGE øwƒdg, ’ c« ∞ ƒμj¿ ÙØDGOÉ° cª É ôéj… dg« Ωƒ, dòd∂ ΠY« Éæ Jéμàdg,∞ Ugƒàdghπ° Ée ÚH Ügƒædg DGHIÓYÉ≤ ûdg° ©Ñ «á πch G◊ AÉØΠ, øe ΠLG Lgƒeá¡ Gòg óëàdg,… h ÉÆFGC ùeà° ªhô ¿ ƒbéhh¿ ‘ dg†≤ °« á æwƒdg« á, ünuƒ° É° h ¿ iƒb 14 QGPGB g» ÑLÁ¡ øe ΠLGC Mª ájé Éæñd¿ z.

h DGC≈≤ πc FQ« ù¢ IÔFGO ÑDGÉ≤ ´ ‘ üeáëπ° ÜÓW dgägƒ≤ a« Π« Ö ëπeº , ùæeh≥° æeá≤£ ÁΠMR TQÉ° ∫ S° ©ó , ùæeh≥° æeá≤£ ÑDGÉ≤ ´ dg¨ Hô» ΠJG» ◊Oƒ FQH« ù¢ üeáëπ° DGÜÓ£ ‘ G◊ Üõ EÉÙG» Tπhô° Y« ó Πcª á ‘ SÉÆŸGÁÑ° , M« å P ôcq Y« ó Háπmôe{` ÜÔM ÁΠMR ‘ ãdgª fé« äéæ, Uh° ªégoƒ üàfghégqé° ‘ Lh¬ ÷G« û¢ ùdgqƒ° z…, e Gócƒd ¿ ædg{¶ ΩÉ ùdgqƒ° … Éc¿ FGOª É Vó° ÙŸG° «ë «Ú ‘ Éæñd¿ z.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.