Üæeqƒ°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

cph ˘ô ÚE’G dg ˘© ˘ΩÉ Ñ÷ ˘¡ ˘á dg ˘© ˘ª ˘π S’G° ˘eó ˘» ‘ OQ’G¿ M ˘ª ˘Iõ üæeqƒ° ¿ ìhq{ T° «Éæî Π÷G« π ÁΠFÉB ¿ Iómh Éæñd¿ Sh° «JOÉ ¬ EGC˘ fé˘ á ‘ YGC˘ æ˘ É¥ dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «Ú L˘ ª˘ «˘ ©˘ , dgh˘ †≤° ˘« ˘á dg˘ Ø˘ ùπ° ˘£ «æ «á g» dg†≤ °« á ájõcôÿg, üfhiô° T° ©Ñ É¡ M≥ ΠY≈ πc HÔY» ùehπ° ºz .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.