Héñwôb…

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Ébh∫ héñwôb:… æfg{» ΠY≈ jú≤ H ¿ áhqéfi áagb ägqóıg Jh© WÉ« É¡ d« ùâ° e¡ ªá SÁΠ¡° , aó°† øy G¿ dg≤ «ΩÉ HÉ¡ ’ bƒàj∞ ΠY≈ e Sƒdù° á° e© «áæ HGC ΠY≈ a ˘Ä ˘á e ˘© ˘« ˘æ ˘á . fg˘ ¡˘ É M˘ Üô ÷Gª ˘« ˘™ , dho˘ á eh˘ Sƒdù° °˘ äé Lhª ©« äé Sqgóeh,¢ EÉL© äé h OGÔAGC, Vó° òg√ G áa’b ŸGIÒ£ .{

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.