Üeô° ± Éæñd¿ μëjº Ñbà°† ¬ Fébh« ΠY≈ ôwéfl Yª Π« äé üeqé° ± G Y’Cª É∫

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … - Maker Management) Under Assets Market) Office) Front »BBB « »BBB « »BBB .» BBB« »BBB »BBB « « »BBB « Placements) Treasury Accounts) Operating

UGCQÓ° cémº üeô° Éæñd¿ VÉJQ¢ Sáeó° ‘ 30 f« ùé° ¿ ) πjôhgc( VÉŸG° » J© ª« ª Sh° «£ Mª π bôdgº 299 Lƒe¡ ¤ ÜŸGQÉ° ± ŸGH Sƒdù° äé° DÉŸG« á eh ˘ Sƒdù° ° ˘äé dg ˘Sƒ ° ˘WÉ ˘á DÉŸG ˘« ˘á , bh ˘Qô ‘ e ˘JOÉ ˘¬ G h’c ¤ DGE ˘¨ ˘AÉ üf¢ IOÉŸG ùeéÿgá° øe DGQGÔ≤ G S’CSÉ° °» bqº ÏJQÉJ6101 82/ ,1996/ M« å æe™ ‘ ŸG≤ ˘£ ˘™ { HGC z’k e ˘ø e ˘JOÉ ˘¬ G h’c ¤ ¿ j ˘jõ ˘ó ›ª ˘ƒ ´ J ˘Xƒ ˘« ˘Ø ˘äé ùeh° ˘gé ˘ª ˘äé ùjhπ° «ÄÉØ üe{qé° ± G Y’Cª É∫ üehqé° ± ùàdgπ° «∞ SƑÀŸG° § dghπjƒ£ G zπl’c VÉŸG° ˘© ˘á M’C μ˘ ˘ΩÉ SÔŸG° ˘Ωƒ T’GYGΰ ˘» bq ˘º 50 J ˘JQÉ ˘ï 157/ 1983/ Jh© Jójó¬ , H … Yª áπ âféc, ΠDÉ£≤ ´ dg© ΩÉ øy ›ª ƒ´ :

1- J ˘Xƒ ˘« ˘Ø ˘JÉ ˘¡ ˘É ‘ ümü° ¢ ûdg° ˘cgô ˘á ùeh° ˘gé ˘ª ˘JÉ ˘¡ ˘É ûeh° ˘CQÉ ˘JÉ ˘¡ ˘É ‘ dg ˘≤ ˘£ ˘É ´ UÉŸG¢ h‘ ûdg° ˘cô ˘äé àıg ˘Π £˘ ˘á dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ á ùjh° ˘Π ˘« ˘Ø ˘JÉ ˘¡ ˘É d˘ ¡˘ Gò DGÉ£≤ ´ ûπdhäécô° IQƑCÒŸG Xƒjh« JÉØÉ¡ ‘ ümü° ¢ hg Sägóæ° UJOÉÆ° ≥ Sgãà° ªQÉ ’ XƑJ∞ ‘ Sägóæ° áæjõÿg FÉÆÑΠDG« á. 2- J ˘Xƒ ˘« ˘Ø ˘JÉ ˘¡ ˘É ‘ Y˘ ª˘ Π˘ «˘ äé dg˘ Sƒ° ˘WÉ ˘á DÉŸG˘ «˘ á üc° ˘fé ˘™ S° ˘ƒ ¥

,( ΠY≈ ¿ ÜJØ° ≈ ùdgägóæ° Vƒeƒ° ´ òg√ dg© ªπ «äé ÓN∫ 6 TGCÔ¡° . 3- LƑŸG ˘ƒ ˘O ˘äg IQGÓŸG ( ◊ù ° ˘ÉÜ ØFÉHÕDG, øe Gƒe’g∫ dgh≤ «º SÉHAÉÆÃÀ° Sägóæ° áæjõÿg FÉÆÑΠDG« á, Éà a« É¡ XƑJ« ÄÉØ ØFÉHÕDG H¡ «ÄÉÄ S’gãà° ªQÉ ÷Gª YÉ» àdg» ’ XƑJ∞ ‘ Sägóæ° áæjõÿg FÉÆÑΠDG« á.

c ˘ª ˘É üf¢ dg ˘à ˘© ˘jó ˘π ‘ e ˘JOÉ ˘¬ G h’c¤ dg ˘Ñ ˘æ ˘ó K{ ˘fé ˘« ˘ zék Y ˘Π ˘≈ ’ j ˘Nó ˘π ‘ ÙÀMGÜÉ° G◊ ó ÛŸGQÉ° dg« ¬ ‘ ŸG≤ £™ { HGC z’k, øe òg√ IOÉŸG Xƒàdg« ÄÉØ IOÓÙG ‘ Oƒæñdg 1 2h 3h æe¬ àdg» àjº ÉGOGÓYG TÉÑEHIÔ° ØÆJ« Égò ‘ üeqé° ± ÁJQÉOE øeh Kº àjº Πjƒ–é¡ d≤ «Égó ‘ üeqé° ± Y’Gª É∫ üehqé° ± dg ˘ùà ° ˘Π ˘« ˘∞ ÀŸG ˘Sƒ ° ˘§ dgh ˘£ ˘jƒ ˘π G L’C ˘π dg ˘à ˘» J ˘æ ˘à ˘ª ˘» ¤ f˘ ùø¢ ÛGª ˘Yƒ ˘á üàb’gájoé° .

ÉEGC IOÉŸG féãdg« á aó≤ DGC ¨â üf¢ IOÉŸG ÙDGHÉ° ©á øe DGQGÔ≤ G S’CSÉ° °» 6101 ÏJQÉJ 82/ ,1996/ Sghàdóñà° ¬ üædéh¢ Éàdg:‹ ΠY{≈ ÜŸGQÉ° ± ŸG© ˘æ ˘« ˘á J ˘î ˘Ø «˘¢† … RHÉOE Y ˘Π ˘≈ G◊ ó ÛŸG° ˘QÉ DGE ˘« ˘¬ ‘ IOÉŸG ùeéÿg° ˘á ÓYGC,√ ëh« å ’ jπ≤ ›ª ƒ´ XƑJ« JÉØÉ¡ ÛŸGQÉ° DGE« É¡ ‘ Oƒæñdg 1 2h 3h øe ŸG≤ ˘£ ˘™ { HGC z’k e ˘ø IOÉŸG ùeéÿg° ˘á YGC ˘Ó √ Y ˘ø ›ª ˘ƒ ´ J ˘Xƒ ˘« ˘Ø ˘ÉJ ˘¡ ˘É ùjh° ˘Π ˘« ˘Ø ˘JÉ ˘¡ ˘É , H˘ … Y˘ ª˘ Π˘ á c˘ âfé, d˘ Π˘ ≤˘ £˘ É´ dg˘ ©˘ ΩÉ dph∂ N˘ Ó∫ e˘ ¡˘ Π˘ á übgc° ˘ÉGÉ 3112/ ,2012/ â– ÁΠFÉW PÉÎJG ÚFGÔL’G déàdg« Ú e© :

1- J ˘£ ˘Ñ ˘« ˘≥ MG ˘μ ˘ÉΩ IOÉŸG ùdg° ˘ÉSO ° ˘á e ø˘ g ˘Gò dg ˘≤ ˘QGÔ YG ˘à ˘Ñ ˘KGQÉ e ˘ ø 306/ .2011/ 2- ao™ IÓFÉA FGÕL« á é ó∫ Sƒæ° … 9 ‘ ÁÄŸG ΠY≈ b« ªá ÀM’G« WÉ» FO’C ˘≈ UÉŸG¢ ÖJΟG ‘ f ˘¡ ˘Éj ˘á c ˘π T° ˘¡ ˘ô e ˘ø dg ˘IÎØ ŸGª ˘à ˘Ió e ˘ ø

G 306/ 2011/ dh¨ ájé 3112/ z2012/.

h‘ IOÉŸG áãdéãdg, Y óq ∫ Sáeó° bôj« º πc øe IOÉŸG áæeéãdg Séàdgh° ©á dgh ˘© ˘TÉ ° ˘Iô e ˘ø dg ˘≤ ˘QGÔ G S’C° ˘SÉ °˘ » bq˘ º ,6101 H ˘ë ˘« å üj° ˘Ñ ˘í Y ˘Π ˘≈ dg˘ à˘ Gƒ‹ G◊ ájoé ûyiô° féãdgh« á ûyiô° áãdéãdgh ûyiô° .

h VGCÂAÉ° IOÉŸG HGÔDG© á øe Qgôb Sáeó° ¤ DGQGÔ≤ G OGƑŸG áæeéãdg Séàdgh° ©á dgh© TÉIÔ° Éàdg‹ üfé¡° :

IOÉŸG{ áæeéãdg: JΩƑ≤ áæ÷ áhébôdg ΠY≈ ÜŸGQÉ° ± àhôjó≤ ióe FGÉÑ£ ¥ MGC ˘μ ˘ΩÉ IOÉŸG 152 e ˘ø b ˘fé ˘ƒ ¿ dg ˘æ ˘≤ ˘ó dgh ˘ùà ° ˘Π ˘« ˘∞ Y˘ Π˘ ≈ üe° ˘QÉ ± Y’G˘ ª˘ É∫ üehqé° ± ùàdgπ° «∞ SƑÀŸG° § dghπjƒ£ G ΠL’C àdg» àjª πã ‘ ùd離 IQGOG ûdgäécô° àdg» JVÔ≤ É¡° TÉÑEIÔ° hg àdg» ùj° ¡º a« É¡, G¿ Éc¿ üÿàëπ° É¡ HGC üÿáëπ° ÆFÉHRZÉ¡ .

IOÉŸG{ dg ˘à ˘SÉ ° ˘© ˘á : Y ˘Π ˘≈ üe° ˘QÉ ± Y’G ˘ª ˘É ∫ üeh° ˘QÉ ± ùàdgπ° «∞ SƑÀŸG° § dghπjƒ£ G ΠL’C:

- G¿ ƒμj¿ jódé¡ LRÉ¡ QGOG… ùeà° π≤ øy … øe ÜŸGQÉ° ± iôn’g HÉÀDG© á ùøæd¢ ÛGª áyƒ.

Ü- G¿ à“˘æ ˘™ Y ˘ø YG ˘£ ˘AÉ OƑŸG´ eg ˘μ ˘fé ˘« ˘á S° ˘Öë joƒdg© á ædgájó≤ πñb FGAÉ°†≤ Sáà° TGÔ¡° ΠY≈ ÏJQÉJ Gój’g´ â– ÁΠFÉW: ao™ IÓFÉA FGÕL« á üdídé° üeô° ± Éæñd¿ é ó∫ 5 ‘ ÁÄŸG ù–ö° ΠY≈ SGSÉ° ¢ ΠÑŸG≠ ùÿgüƒë° IÎØΠDH ÑÀŸG≤ «á øe ΠLG joƒdg© á. h GÓJGE´ Ée Rgƒj… b« ªá ΠÑŸG≠ ùÿgüƒë° ‘ ÙMÜÉ° ’ èàæj IÓFÉA iód üeô° ± Éæñd¿ IÓŸ ájrgƒe IÎØΠD ÑÀŸG≤ «á øe ΠLG joƒdg© zá.

IOÉŸG{ dg ˘© ˘TÉ ° ˘Iô : Y ˘Π ˘≈ üe° ˘QÉ ± Y’G ˘ª ˘É ∫ üeh° ˘QÉ ± ùàdgπ° «∞ SƑÀŸG° § dghπjƒ£ G ΠL’C:

1- Gójg´ ÀMG« WÉ» egõdg» ùæháñ° 15 ‘ ÁÄŸG øe SƑÀŸG° § S’GYƑÑ° » Ûª ƒ´ FGOƑDG™ IÒΠDÉH FÉÆÑΠDG« á àdg» ’ àjº XƑJ« ØÉ¡ . àjº ÙÀMGÜÉ° Gòg M’G ˘à ˘« ˘WÉ ˘» ah ˘≤ ˘É d ˘æ ˘ùø ¢ e ˘¡ ˘π Wh ˘jô ˘≤ ˘á MG ˘ùà ° ˘ÜÉ M’G ˘à ˘« ˘WÉ ˘» d’g ˘egõ ˘» üæÿguƒ° ¢ ΠY« É¡ ‘ IOÉŸG HGÔDG© á øe DGQGÔ≤ S’GSÉ° °» bqº 7835 ÏJQÉJ 26/ .2011/

2- jg ˘Gó ´ MG ˘à «˘ ˘WÉ ˘» FOG ˘≈ N ˘UÉ ¢ H ˘ùæ ° ˘Ñ ˘á 15 ‘ ÄŸG ˘á e ˘ø ›ª ˘ƒ ´ Xƒàdg« ÄÉØ àdg» ’ YGÔJ» G ÉL’B∫ IOÓÙG ‘ SÔŸGΩƑ° T’GYGΰ » bqº 50 ÏJQÉJ 157/ z1983/.

ÉEGC IOÉŸG ùeéÿgá° øe Qgôb Sáeó° ójó÷g, aó≤ DGC ¨â üf¢ ájóæñdg 1 5h øe IOÉŸG 10 øe DGQGÔ≤ G S’CSÉ° °» 6213 ÏJQÉJ 286/ 1996/ Sghàdóñà° ¬

S’CSÉ° °» bqº 6101 üædéh¢ G J’B» :

1{- ‘ e ˘É ün¢ Y ˘ª ˘Π ˘« ˘äé dg˘ Sƒ° ˘WÉ ˘á DÉŸG˘ «˘ á, J˘ jhõ˘ ó HR˘ Fɢ æ˘ ¡˘ É, T° ˘üî °˘ «˘ É jqhoh ûμhäéaƒ° ◊ù JÉHÉ°¡ º jódé¡ ÑDÉHH« äéfé dg© IÓFÉ dò¡ √ G◊ ÙÄÉHÉ° bƒe© á ah≤ d UÓCƑ° .∫

5- ümô° EΩÉ¡ ójhõj ûcäéaƒ° ÙMÄÉHÉ° ØFÉHÕDG ÉHRÉ¡ ùeà° π≤ øy ÖÀΜŸG eée’g» ( SƑDGHAÉ£° ŸG© zúaô. h VGC° ˘âaé IOÉŸG ùdg° ˘SOÉ ° ˘á e ˘ø dg ˘≤ ˘QGÔ jó÷g ˘ó ¤ IOÉŸG 10 e˘ ø dg˘ QGÔ≤ S’CSÉ° °» bqº 6213 ÏJQÉJ 286/ 1996/ óæñdg 7 Éàdg‹ üf° ¬: 7{- ùjé° «π ÄÉŸÉΜŸG DGØJÉ¡ «á IGÔÛG e™ ØFÉHÕDG ‘ ÉM∫ ΠJ≤ » ôeghg ÄÉÑΠWH ØÆJ« ò Yª Π« äé üdé° ◊¡ º ÈY DGJÉ¡ z∞. h DGC¨ â IOÉŸG ÙDGHÉ° ©á øe DGQGÔ≤ ójó÷g üf¢ IOÉŸG 2 øe ædg¶ ΩÉ aôÿg≥ DÉHQGÔ≤ G S’CSÉ° °» bqº 7135 ÏJQÉJ 2210/ ,1998/ Sghàdóñà° ¬ üædéh¢ G J’B »:

j{ ˘ë ˘¶ ˘ô Y ˘Π ˘≈ dg{ ˘Sƒ ° ˘« ˘§ ÉŸGZ‹ e ˘æ ˘í YG ˘à ˘ª ˘ÄGOÉ d ˘© ˘ª ˘FÓ ˘¬ J ˘üî ü°¢ d ˘à ˘μ ˘jƒ ˘ø Øfi˘ ¶˘ á S{° ˘æ ˘ägó b˘ «˘ º æezádƒ≤ ’ H† °ª áfé fájó≤ HGC H† °ª áfé òg√ ßØÙG, dph∂ Tô° • :

1- G¿ ƒμj¿ S{ägóæ° dg≤ «º æÿgzádƒ≤ ƒæÿg… TGÔ° Éghd Sägóæ° áæjõn féæñd« á HGC Sägóæ° áæjõn U° ˘IQOÉ Y ˘ø ho∫ üe° ˘æ ˘Ø ˘á S° ˘« ˘JOÉ ˘ { Éeh ƒa.¥

2- G¿ J ˘μ˘ ˘ ˘ƒ˘ ¿˘ S° ˘æ ˘ägó dg ˘≤ ˘« ˘º ÆŸG˘ ≤˘ dƒ˘ zá ÆŸG ˘ƒ … T° ˘Gô ghd ˘É SG° ˘¡ ˘ª ˘ HGC S° ˘æ ˘ägó HGC ÄGHOG dée« á áñcôe ádhgóàe ‘ ÓMG S’GGƑ° ¥ DÉŸG« á

G Éæñd¿ , ah≤ πμd ádém, Tô° • G¿ ƒμj¿ ûeég¢ hgóàdg∫ HÉ¡ V° «≥ ÚH S° ©ô ûdgagô° Sh° ©ô ÑDG« ™.

Ü- ‘ S’GGƑ° ¥ DÉŸG« á hód∫ üeáøæ° S° «JOÉ { Éeh ƒa¥ ‘ ÉM∫ âféc òg√ ØÙG¶ á áfƒμe øe: SGC° ¡º Tô° • G¿ ’ jπ≤ ùdg° ©ô ùdgbƒ° » ùπd° ¡º ómgƒdg øy Ée Rgƒj… 5 ÄGQ’HO CÒEGC« á ïjqéàh øjƒμj ØÙG¶ á. SGC° ¡º hg ümü° ¢ ‘ g« ÄÉÄ Sgãà° ªQÉ Lª YÉ» HGC g« ÄÉÄ ùjæ° «ó . Sägóæ° øjo HGC TÄGOÉ¡° Gójg´ Tô° • G¿ ’ jπ≤ üàdgæ° «∞ àf’gª ÊÉ Πdª üqó° øy ÄGHOG dée« á áñcôe Tô° • G ¿ àjª à™ H† °ª áfé ÒZ ûeáwhô° πeéμd b« ªá ôdg SGC° ªé ∫ øe πñb e Sƒdù° äé° HGC LÄÉ¡ ÑÆLG« á h ¿ ƒμj¿ ÷Gá¡ ÜŸGIQÓ° ÷Ghá¡ dgáæeé°† üeáøæ° Éeh ƒa.¥

ê - ‘ S’GGƑ° ¥ DÉŸG« á hód∫ üeáøæ° S° «JOÉ Ée ho¿ ‘ ÉM∫ c ˘âfé g ò˘√ ØÙG ˘¶ ˘á e ˘μ ˘fƒ ˘á e ˘ø SG° ˘¡ ˘º T° ˘ô • G¿ ’ j˘ ≤˘ π ùdg° ˘© ˘ô ùdg° ˘bƒ ˘» ùπd° ¡º ómgƒdg øy Ée Rgƒj… 5 ÄGQ’HO còeg« á ïjqéàh øjƒμj ØÙG¶ á Gh¿ ƒμj¿ ÜŸGQÓ° üeøæ° Éeh ƒa.¥

3- ¿ ƒμj¿ ØÙG¶ á áfƒμe øe SGC° ¡º HGC ÄGHOG dée« á HGC Sägóæ° øjo HGC TÄGOÉ¡° Gójg´ HGC SG° ¡º HGC ümü° ¢ ‘ g« ÄÉÄ Sgãà° ªQÉ Lª YÉ» HGC g« ÄÉÄ ùjæ° «ó ÒZ álqóe ‘ UQƑÑDGÁ° , agƒj≥ ΠY« É¡ ÙΠÛG¢ õcôÿg… üÿô° ± Éæñd¿ , ahé≤ πμd ádém ΠY≈ IÓM Thô° • G¿ ƒμj¿ agƒeé≤ ΠY« É¡ øe dg¡ «ÄÉÄ Hébôdg« á üàıgá° ‘ ÓΠH ûæÿg° .

j© Π≥ ÙΠÛG¢ õcôÿg… òg√ agƒÿgá≤ ΠY≈ ôaƒj Thô° • eh© ÒJÉ J øeƒd G◊ ªájé dgh† °ª áfé aéμdg« á Sƒπd° «§ ÉŸGZ‹ ÆFÉHRH¬ N)ƒ°† ´ òg√ S’G° ¡º Gh◊ üü° ¢ ägho’gh DÉŸG ˘« ˘á HGC S° ˘æ ˘ägó dg ˘jó ˘ø HGC T° ˘¡ ˘ÄGOÉ j’g ˘Gó ´ d’b ˘« ˘á ùj° ©Ò ájqho áñbgôe øe πñb LÄÉ¡ ábƒkƒe - Oƒlh Sƒ° ¥ ájƒfék ôaƒj ùdg° «ádƒ aéμdg« á - SGÀ° ©OGÓ ífée dgvô≤ ¢ ûdfgô° É¡ ahé≤ Πd≤ «ª á îàdgª «æ «á ŸG© ˘à ˘ª ˘Ió H ˘à ˘JQÉ ˘ï J ˘≤ ˘Ëó dg† ° ˘ª ˘fé ˘á - J ˘aƒ ˘ô L ˘¡ ˘RÉ QGOG… e ˘ gƒd ˘π eh ˘FÓ ˘º Sƒdgziód° «§ ÉŸGZ‹ z(....

ÉEGC IOÉŸG áæeéãdg øe DGQGÔ≤ ójó÷g Πdª üô° ± õcôÿg,… àa† °« ∞ jé°† ± G¤ ŸG≤ £™ { HGC z’k øe IOÉŸG h’g¤ øe DGQGÔ≤ G S’CSÉ° °» bqº 7274 ÏJQÉJ 154/ ,1999/ óæñdg 6 Éàdg‹ üf° ¬:

6{- dg≤ «ΩÉ Xƒàh« ÄÉØ fájó≤ ‘ ÊQÉŸG ÙMÄÉHÉ° dg© ªπ «äé ûàdg° ¨« Π« á ÜŸGÚØÆ° { Éeh ƒa.¥

ÖLƑÃH DGQGÔ≤ ójó÷g, øμá Πdª ùπé¢ õcôÿg… üÿô° ± Éæñd¿ , ah≤ πμd ádém ΠY≈ IÓM ÄGQÉÑÀY’H e© ÁΠΠ, G¿ ùjæãà° » ÓMGC SGÔŸGÚΠ° øe ΩÉΜMG Gòg óæñdg.

( ÒZ ( ’ iód SGÔŸGÚΠ°

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.