Mƒ≤ ¥ ΜΠŸG« á

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

Y ˘Π ˘≈ U° ˘© ˘« ˘ó NGB ˘ô , XGC ˘¡ ˘ô dg ˘à ˘≤ ˘jô ˘ô G còe’c ˘» ùdgƒæ° … øy Mƒ≤ ¥ ΜΠŸG« á ájôμødg JHÑ£ «É¡≤ ƒm∫ dg© É,⁄ ¿ Éæñd¿ ’ Gõj∫ ΠY≈ áëf’ ÁÑBGÔŸG e™ 25 dho ˘á HGC e ˘≤ ˘WÉ ˘© ˘á NGCO ˘iô . dph∂ H ˘© ˘eó ˘É Vh° ˘™ e ˘μ ˘Öà ŸGª ˘ã ˘π dg˘ à˘ é˘ QÉ… G còe’c˘ «˘ á d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ Y ˘Π ˘≈ g ˘ò √ dg ˘FÓ ˘ë ˘á e ˘æ ˘ò Y ˘ΩÉ ,1999 b ˘Ñ ˘π ¿

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.