Øhhq àjπ£ ™ LGƑŸÁ¡ ûjùπ° °»

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

YG ˘Èà æ÷g ˘ìé dg ˘¡ ˘dƒ ˘æ ˘ó … ÚJQG HHQ ˘ø fg˘ ¬ j˘ à˘ ©Ú Y˘ Π˘ ≈ a˘ jô˘ ≤˘ ¬ H˘ jé˘ ô¿ e« fƒ« ï ÊÉŸ’G RƑØDG ΠY≈ ûjùπ° °» Πμf’g« õ… ‘ FFÉ¡ » QHO… HGÉ£ ∫ ÉHHQHG ùdgâñ° ŸGΠÑ≤ ‘ e« fƒ« ï ƒù QÉKG ÙŸGIQÉ° ádòÿg ΩÉEG SHQƑH° «É Qhoófƒ“25- ‘ FFÉ¡ » c SÉC¢ FÉŸG« É.

dhø≤ Qhoófƒ“jôødg≥ QÉAÉÑDG… SQOÉ° SÉB° «É ‘ Údôh ‘ jôw≤ ¬ ÉØÀMÓD® ΠHÑ≤ ¬ HÓ£ μd SÉC¢ FÉŸG« É RƑØH√ ΠY« ¬ 5.2- Éch¿ øhhq Sπé° dgó¡ ± h’g∫ ôjéñd¿ e« fƒ« ï øe Váhô° AGÕL ‘ bódg« á≤ .25

Ébh∫ éædgº dgóædƒ¡ … Öéj{ G¿ Rƒøf ΠY≈ ûjùπ° °» S’GƑÑ° ´ ŸGΠÑ≤ Mh« æé¡ øμá G¿ ùæf≈° ÙNÉÆJQÉ° ΩÉEG Qhozófƒ“. HÉJH™ ÙŸG{IQÉ° 25- J ⁄ Gòãc, Óa ææμá» ôjèj AGO’G òdg… Éæeób,√ øëf Ñfiƒ£ ¿ DÉM« É, øμd GAÓH øe ÚÆK’G S° «üæ Ö° côj« Éfõ ΠY≈ FFÉ¡ » QHO… HGÉ£ ∫ HHQHG ˘zé . c ˘ª ˘É G¿ e ˘ÜQÓ H ˘jé ˘ô ¿ j ˘Üƒ g ˘jé ˘æ ˘μ ˘« ù¢ dg ˘ò … ÎYG± H ˘AGO’É Yéaódg» ùdg° «Å jôød≤ ¬ ÈÀYG G¿ ôe’g S° «ƒμ ¿ Éøπàfl ΩÉEG ûjùπ° °» ‘ e« fƒ« ï.

Sh° «àø ó≤ ôjéh¿ e« fƒ« ï LOƑ¡ ÁKÓK øe ÚÑY’ ‘ ÆDGFÉ¡ » HHQH’G» gº dƒg¨ ô TOÉHÔHƑÀ° Øjoh« ó ÉH’G ùjƒdh¢ Sƒzƒaéà° , ‘ ÚM j¨ «Ö øy ûjùπ° °» óféb√ ƒl¿ ÒJ… ÉÑY’H Sƒdg° § hhgq∫ Πjòe« ù¢ ùjòegqh,¢ agóÿgh™ fgôh« ùó° ± aƒféøjg« ûࢠÙHÖÑ° J’GÉ≤ .± G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.