Goº Öàμe Iéæb dg{© Éz⁄ G fgôj’e« á ‘ dgiôgé≤ ÜEHIQOÉ° e© JGÓÉ¡

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ `aékóãdg`` 15 Qéjgc 2012 ``` 24 Lª Ioé -

go ˘ª â ûdg° ˘Wô ˘á ÜŸG° ˘jô ˘á e ˘μ ˘Öà b ˘æ ˘IÉ dg{ ˘© ˘É {⁄ j’g ˘fgô ˘« ˘á ‘ dg˘ ≤˘ gé˘ Iô Uh° ˘ÄQOÉ e˘ ©˘ ägó h LGC˘ ¡˘ Iõ g˘ ò√ dg˘ ≤˘ æ˘ IÉ dg˘ æ˘ Wɢ ≤˘ á H˘ dé© Hô« á áéëh FGÉ¡ J© ªπ ‘ üeô° øe ho¿ üjíjô° SQ° ª» .

h OÉAGC üeqó° æegc» ùegc¢ H ¿ÉC dg© ªπ «á äôl ÓM’G Hh ¿ ùdgπ° äé£ JG¡ ªâ ôjóe ÖÀΜŸG MGª ó ùdg° «ƒ ‘ DÉH© ªπ hóh¿ üjíjô° .

ócgh ùdg° «ƒ ‘ ΠY≈ bƒe™ DGIÉÆ≤ ΠY≈ âfîf’g G¿ GOÓY GÒÑC øe ÉLQ∫ ûdgáwô° ëàbgª Gƒ Öàμe dg{© É,{⁄ e© GÈÀ dp∂ AGÓÀYG{ ΠY≈ G◊ zäéjô Shh° «áπ S’EÄÉΜ° SHΠFÉ° ΩÓY’G, ûegò° G¤ G¿ DGIÉÆ≤ ÂÑΠW ÌCG øe Iôe ùdg° ªìé dé¡ SQ° ª« É DÉH© ªπ ‘ üeô° øe ho¿ G… SGÁHÉÉÀ° .

Oehª ™ dg© ûägô° Hh« æ¡ º Uaéë° «ƒ Öàμe dg{© É{⁄ ‘ dgiôgé≤ ΩÉEG fáhé≤ üdgaéë° «Ú ‘ Sh° § dg© UÉ° ªá üÿgájô° ÉLÉÉÀMG ΠY≈ Ωéëàbg ÖÀΜŸG ahé≤ üÿqƒ° ùfgôød¢ SÔH.¢

SHÑ° ≥ G¿ J© Vô¢ Öàμe DGIÉÆ≤ góπdº ÜEHIQOÉ° e© JGÓ¬ ‘ Rƒ“dƒj)« ƒ( 2008 d© Ωó ümdƒ° ¬ ΠY≈ üjíjô° ÅÑH GÔH› ¬ øe üeô° .

âféch Gôjg¿ b£ ©â JÉBÓYÉ¡ Séeƒπñjódg° «á ‘ dgiôgé≤ H© ó b« ΩÉ Iqƒãdg S’GEÓ° «á dg© ΩÉ 1980 ÉLÉÉÀMG ΠY≈ ΩGÔHG e© Iógé ÙDGΩÓ° ÚH üeô° SGHFGÔ° «π dg© ΩÉ .1979 G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.