F≤ «ÉÑ ŸGSÓÆ¡ Ú°

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Kº àdg≈≤ f≤ «Ñ » ŸGSÓÆ¡ Ú° ‘ ähòh ΠJG» üh° «üñ ¢ ûdgh° ªé ∫ ÛHÒ° hp,¥ åëhh e© ¡ª É ‘ Qƒeg J¡ º ÆDGÚÀHÉ≤ . Ébh∫ ædg≤ «Ö üh° ˘« ˘üñ ¢ H ˘© ˘ó dg ˘Π ˘≤ ˘AÉ : H{˘ ë˘ ã˘ æ˘ É e˘ ™ dho˘ à˘ ¬ ‘ EGC˘ Qƒ J˘ ¡˘ º ùdg° ˘eó ˘á dg ˘© ˘eé ˘á , eh ˘É J ˘© ˘Vô ¢ d ˘¬ H ˘© ¢† G H’C˘ æ˘ «˘ á ‘ G fh’b˘ á IÒN’G, H˘ ë˘ «å ÉÆÑDÉW ÉH S’EGÔ° ´ ‘ JÑ£ «≥ YÉØE« π Sôeωƒ° ùdgáeó° dg© áeé òdg… ôbgc GÒNG ‘ ùπ›¢ AGQRƑDG hgójó– UGEQGÓ° Sôeωƒ° áæ÷ àygª OÉ BÓŸGÚ≤ æødg« Ú Øàd© «π Yª ΠÉ¡ . ÉÆÑΠWH øe àdho¬ ÁJÉYQ Ihóædg àdg» æj¶ ªé¡ fáhé≤ ŸGSÓÆ¡ Ú° Jh© æ≈ æàdéhª «á , Éæãëhh JGÉ°† ‘ Vƒeƒ° ´ ŸGSÓÆ¡ Ú° dg© ÚΠEÉ ‘ DGÉ£≤ ´ dg© ΩÉ Vhiqhô° ù–ú° VHGYÉ° ¡º ŸG© «û °« á ÈY QGÔBG SÙΠ° áπ° ÖJÔDG zöjghôdgh.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.