G◊ ôjô… ƒj⁄ ΠY≈ Tô° ± FÄÉHÉ≤ ŸGØ¡ G◊ Iô

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

IƑYÓH øe Fôdg« ù¢ S° ©ó G◊ ôjô,… BGC« ªâ ‘ H{« â Sƒdg° §z ùegc,¢ e ÁHOÉC AGÓZ ΠY≈ Tô° ± FÄÉHÉ≤ ŸGØ¡ G◊ Iô ‘ Éæñd¿ , Éch¿ ‘ SGÀ° ÉÑ≤∫ øjƒyóÿg ÖFÉÆDG H¡ «á G◊ ôjô… ‘ MQƑ°† OÓY øe Ügƒf dg© UÉ° ªá áπàch ùÿg{à° zπñ≤ Oóyh øe AGQRƑDG ÙDGHÉ° Ú≤ ÖFÉFH FQ« ù¢ J{« QÉ ùÿgà° zπñ≤ S° ªò Veƒ° §.

M† ° ˘ô HOCÉŸG ˘á FQ «˘ù ¢ f ˘≤ ˘HÉ ˘á WC’G ˘Ñ ˘AÉ ‘ ähòh T° ˘ô ± HCG ˘ƒ T° ˘ô ,± f ˘≤ «˘Ö ÚEÉÙG ‘ ähòh FOÉ¡ ÈL, FQ« ù¢ fáhé≤ AÉÑWCG SC’GÉÆ° ¿ ‘ ähòh ÙZÉ° ¿ OQÉJ, FQ« ù¢ fáhé≤ üdg° «ádoé ‘ Éæñd¿ OÉJR üfqƒ° , FQ« ù¢ fáhé≤ ÚEÉÙG ‘ ûdg° ªé ∫ ÙHΩÉ° ájgódg, FQ« ù¢ fáhé≤ ŸGSÓÆ¡ Ú° ‘ ûdg° ªé ∫ ÛHÒ° hp,¥ FQ« ù¢ fáhé≤ AÉÑWCG SC’GÉÆ° ¿ ‘ ûdg° ªé ∫ MQ« π jho¡ », FQ« ù¢ fáhé≤ AÉÑWCG ûdg° ªé ∫ Rgƒa ÉHÉÑDG, FQ« ù¢ fáhé≤ ŸG© Ú÷É ØDG« Féjõ« Ú Oƒπc hqée¿ , FQ« ù¢ fáhé≤ dgagôzƒñ£ «Ú FCGGƑ£ ¿ üæeqƒ° , FQ« ù¢ fáhé≤ ägèàfl SC’GÉÆ° ¿ Lª É∫ G◊ êé, cª É Mô°† YCGAÉ°† fáhé≤ ŸGSÓÆ¡ Ú° ‘ ähòh, ƒπㇿ øy fáhé≤ àdgª jô¢† YCGHAÉ°† ùd離 ÆDGÄÉHÉ≤ ÛŸGÁCQÉ° ùæeh° ≤« á ŸGØ¡ G◊ Iô ‘ J{« QÉ ùÿgà° zπñ≤.

h DGC≈≤ ÖFÉÆDG fiª ó ÊÉÑB ÓN∫ dg¨ AGÓ Πcª á AÉL a« É¡: SÉH{° º Fôdg« ù¢ G◊ ôjô,… SÉHH° º ùdg° «Ió H¡ «á G◊ ôjô,… ÖMQGC μhº , ‘ H{« â Sƒdg° §z , H« μຠLª «© É, H« â ûdg° ©Ö ÊÉÆÑΠDG Hh« â Öîædg àdg» fƒπã“é¡ , ünuƒ° ° h ¿ BÄÉYÉ£ ŸGØ¡ G◊ Iô ‘ Éæñd¿ , g» àdg» πã“DGÑ£ á≤ Sƒàÿgᣰ ‘ Éæñd¿ àdgh» ûjπμ° ÎJQÉJ« É dg© Oƒeé Ødgô≤ … ûπd° ©Ö ÊÉÆÑΠDG, gh» Ée âdgr dòc∂ ΠY≈ Zôdgº øe G ÄÉER’C üàb’gzájoé° .

VGCÉ° :± øëf{ ‘ J{« QÉ ùÿgà° πñ≤{ øeh Gòg ÑDG« â ägòdéh, Oƒf ¿ f ócƒd ΠY≈ OÓY øe âhgƒãdg òfh ôcq HÉ¡ , h DHGCÉ¡ ¿ ûeéæyhô° ùdg° «SÉ °» ƒg ûehô° ´ ádhódg, aq© Éæ ‘ ÙDGHÉ° ≥ ûehô° ´ dg© QƑÑ ¤ ádhódg, dgh« Ωƒ f ócƒd ÉÆFGC àfª ù∂° ádhódéh. Gòg G ôe’c Éc¿ VGHÉË° ‘ G ÇGÓM’C egódg« á àdg» ümâπ° ‘ dg« Úeƒ G’ NÒ jø ‘ Wô GH Πù ¢, hg ƒ GŸ û° ôh ´ Gd ò… Yñqô æy¬ Fôdg« ù¢ G◊ ôjô… Éeóæy ócgc ¿ ÿg£ ’ j© èdé îh£ ÈCGC, h ÉÆFGC ójôf ¿ ƒμj¿ G øe’c ùdghωó° ûeyhô° H« ó ádhódg FÉÆÑΠDG« á eh Sƒdù° JÉ°É¡ G æe’c« á, øe L« û¢ iƒbh øegc ΠNGO» Shiƒ° dp,∂ h ¿ ÿg£ àdgæ≤ » j© èdé V° ªø dgƒfé≤ ¿. øëf ’ ójôf ¿ fõø≤ ƒa¥ Gòg ÿg£ àdgæ≤ », f© º ümπ° N£ ‘ dgjô£ á≤ àdg» ΩÉB HÉ¡ LRÉ¡ G øe’c dg© ΩÉ àdéh© WÉ» e™ ƒbƒÿg± ‘ ÙΠHGÔW.¢ dòd∂ øëf ójôf ¿ f© èdé Gòg VƑŸGƑ° ´ øe æeπ£ ≥ G◊ ÉØ® ΠY≈ SGÀ° QGÔ≤ Sháeó° SÉÆDG¢ ‘ ÙΠHGÔW,¢ h ¿ ùjπà° º ádhódg à Sƒdù° JÉ°É¡ ùe° dhƒd« á e© á÷é Ée çóm, dòch∂ e© á÷é ÓMGC G S’CÜÉÑ° àdg» ’ øμá ¿ ùæfégé° , gh» ¿ Σéæg GOÓY ÒÑC øe Úaƒbƒÿg øe Nª ù¢ Sägƒæ° ho¿ céfiª á. Gòg G ôe’c Öéj ¿ j© èdé Gqƒa ’¿ SGÀ° ªqgô √ ÒZ eƒñ≤ ∫ Ñjh≤ » ÷Gª ô Góbƒàe, øμáh ¿ çóëj ÄGQÉÉØFG cª É çóm ‘ G ùe’c.{¢

ànhº ÓFÉB: øëf{ f øeƒd Wgôbƒáódéh« á c SÉCSÉ° ¢ AÉÆÑD ádhódg, h SGCSÉ° ¢ Wgôbƒáódg« á ŸG Sƒdù° äé°, ŸGH Sƒdù° á° GΩ’ g» ÙΠÛG¢ ædg« HÉ» àdg» ûjπμ° ã“˘« ˘Ó M ˘≤ ˘« ˘≤ ˘« ˘É d ˘ûπ ° ˘© Ö dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ . h‘ g ˘Gò G W’E˘ QÉ, CGC˘ ó Fôdg« ù¢ G◊ ôjô… e GÔNƑD ÉÆFGC ’ ùf° £« ™ ¿ fπñ≤ ÀHÑ£ «≥ f¶ ΩÉ ùædgñ° «á ‘ πx Oƒlh ùdgìó° , fh ˘ cƒd ˘ó FGO ˘ª ˘É FGC˘ æ˘ É f˘ jô˘ ó ähòh e ˘æ ˘Yhõ ˘á ùdg° ˘ìó , Wh ˘HGÔ ˘ùπ ¢ áyhõæe ùdgìó° , Uhƒ° ’ ¤ ¿ j ˘μ ˘ƒ ˘¿ ùdg° ˘ìó c ˘Π ˘ ˘¬ ‘ j ˘ó ûdgyô° «zá .

[ H¡ «á G◊ ôjô… Thüî° °« äé ÓN∫ ŸG ÁHOÉC

J’GO)» fhgô¡ (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.