Sƒe≈° d` ùÿg{à° zπñ≤: ÀFGÄGOÉ≤ ôh… ◊ G◊ áeƒμ ΠY≈ ØJ© «π LÉÀFGE« àé¡

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ócgc Yƒ°† áπàc ôjôëàdg{ æàdghª «zá ÖFÉÆDG e« ûé° ∫ Sƒe≈° G¿ óg± ÀF’GÄGOÉ≤ àdéhü≤ Ò° àdg» LHÉ¡¡ e GÔNƑD FQ« ù¢ ùπ›¢ Ügƒædg Ñf« ¬ ôh… d© ªπ G◊ áeƒμ jüà≤ ô° ΠY≈ ãm{zé¡ Øàd© «π LÉÀFG« àé¡ , aéf« É ÊGQOG e¨ Éggõ V° ªø Ée àπbéæj¬ e© äéeƒπ Uaéë° «á øy eáñdé£ ædg¶ ΩÉ ùdgqƒ° … G◊ áeƒμ éhª áπ Qƒeg ÉGRÔHG ÀH’G© OÉ øy S° «SÉ á° ædg{ … ùøædéhz¢ ÑÀŸG© á ÑΠJH« á eödé£ ΠM« ØÉ¡ ÖFÉÆDG e« ûé° ∫ ƒy¿ .

TGH° ˘É ˘Q ‘ M ˘åjó˘ G¤ ÙŸG{° ˘à ˘ ˘≤˘ ˘Ñ˘ ˘zπ ˘ ùeg,¢ G¤ G¿ e{ ˘Ñ ˘ó dg ˘æ ˘ … ùøædéh¢ ’ Gõj∫ Fébª É G¤ dg« zωƒ, Vƒeë° G ¿ ΩÓC Fôdg« ù¢ ôh… øy ÖFÉÆDG ƒy¿ ƒg àπd© ÒÑ øy záeóx{ Éggôj FQ« ù¢ ÙΠÛG¢ ’¿ Πcª á áπàc{ àdg{¨ «Ò U’ghzìó° ‘ G◊ áeƒμ ’ SÉÆÀJÖ° e™ émº FGQRHÉ¡ . Éægh üf¢ G◊ QGƑ: [ πg hôj¿ HGQÉ£ ÚH üjíjô° Fôdg« ù¢ ôh… dùdg{` ZÒØ° Éeh jé≤ ∫ øy ÄÉÑΠW HQG© á øe SÉJQƑ° Fôπd« ù¢ e« JÉ≤» ?

``bƒe`` ∞ Fôdg« ù¢ ôh… d« ù¢ Gójól, aƒ¡ ΠHGC≠ G¤ Fôdg« ù¢ e« JÉ≤» πãe òg√ AGƑL’G πñb ΩÉJG. Gòg ƒ÷g ùeà° ªô òæe IÎA aógh¬ dgƒ≤ ∫ G¿ ΠY≈ G◊ áeƒμ G¿ ØJ© π JGPÉ¡ RÉ‚’ H© ¢† Qƒe’g àdg» ⁄ J≤ º HÉ¡ G¤ G’ ¿ àdgh» ’ ábóy dé¡ ÉØF’ÉH¥ ÉŸG.‹ Gòg bƒÿg∞ ƒg ◊å G◊ áeƒμ ΠY≈ ØJ© «π Yª ΠÉ¡ , h’ j© hó fƒc¬ IOÉE M ’ ÌCG. d« ù¢ ‘ Ée jdƒ≤ ¬ SGÀ° ádé≤ hg IƑYO G¤ S’GÀ° ádé≤. [ øμdh Éeóæy üj∞° Fôdg« ù¢ ôh… ÖFÉÆDG ƒy¿ H FÉC¬ e{¶ zωƒπ ’ ƒμj¿ j ÒNÉC Éaôw?

``Fôdg`` «ù ¢ ôh… FQ« ù¢ áπàc S° «SÉ °« á Πμàjhº øy ΠM« ∞ d¬ , πch aô j≥ S° «É S° » j≤ «qº Qƒe’g déhjô£ á≤ àdg» Éggôj.

[ ’ aój™ Fôdg« ù¢ ôh… ÖFÉÆDG ƒy¿ G¤ üj° ©« ó Øbgƒe¬ Éeóæy j ˘≤ ˘ƒ :∫ üh{° ˘MGÔ ˘á d ˘ƒ c ˘âæ e ˘μ ˘É ¿ Y ˘ƒ ¿, ÉÃQ ÉŸ SG° ˘à ˘£ ˘© â G¿ ÀMGCª π Ée àmgª Π¬ àm≈ G’ ¿z ?

``fg`` É¡ jôwá≤ ƒb∫ jód¬ àπd© ÒÑ øy áeóx ËΠJ≥ éëhº dg© ªOÉ ƒy¿ , Oóyh FGQRH¬ àπàch¬ , Gh¿ ΠY≈ G◊ áeƒμ G¿ J≤ Πq™ ûhπμ° agπ°† fgh¬ VÎØJ¢ G¿ ƒμj¿ d¬ dg)© ªOÉ ƒy¿ ( Πcª á ÈCG a« É¡, ’ ÌCG øe dp.∂ agò¡ bƒe∞ S° «SÉ °» ◊Π «∞ jó¡ ± G¤ ØJ© «π QHO G◊ áeƒμ âhh ÄÉØΠE ’ GÕJ∫ déyá≤ G¤ G’ ¿. [ πg ŸGÜ≤ Oƒ° HÉ¡ ÄÉØΠE àdg© «« äéæ ümgô° ?

``òg`` √ ggª É¡.

[ πg ÄÉH ŸGÜƑΠ£ ƒg ΠÎJ» Fôdg« ù¢ e« JÉ≤» øy ùdg° «SÉ á° àdg» àygª Égó ‘ ædg … ùøædéh?¢

``G`` ¿ ædg … ùøædéh¢ Qgôb òîjg ΠY≈ U° ©« ó G◊ áeƒμ πμc. AÉBÔØDG Lª «© É agƒeƒ≤ ¿ ΠY≈ Gòg ÓÑŸG òdg… ’ Gõj∫ Fébª É G¤ dg« Ωƒ. ⁄ SG° ª™ G¿ Σéæg GQGÔB ùμy¢ dp.∂ Kº G¿ Kª á J© «« äéæ àæj¶ ô Ójƒw, Πaª GPÉ àf’g¶ QÉ ÉŸÉW G¿ ùdgπ° ᣠØæàdg« ájò g» ŸG© æ« á Øæàdéh« ò.? Σéæg Jü≤ Ò° ‘ Yª π G◊ áeƒμ.

[ øμdh Πîàdg» øy ædg … ùøædéh¢ Tô° • SQƑ° … ΠY≈ Fôdg« ù¢ e« JÉ≤» ?

``Gòg`` ôegc ÉØF√ Fôdg« ù¢ e« JÉ≤» , dh« ù¢ ΠY≈ ΠYª » G¿ Σéæg eödé£ iông. [ e Sƒdù° JÉ°« É, ‘ G… Vh° ©« á Éæñd¿ dg« Ωƒ? ``’`` óh øe jôwá≤ Yª π SGÔ° ´ iólgh AGO’C G◊ áeƒμ. Gòg Πc¬ ‘ QÉWG G◊ å ùdg° «SÉ °» ŸGHÜƑΠ£ G¿ ûj° óq Aébôa’g UÜƑ° Gòg GÉOE’ .√ [ Ée Q μjgcº H ÇGÓMÉC ÙΠHGÔW?¢ ``Σéæg`` ûjèæ° S° «SÉ °» ƒb… Shìó° e™ SÉÆDG¢ Gògh ôe’g e© hô.± ‘ πc Iôe àjº e© á÷é Qƒe’g Hjô£ á≤ hg iông Gɉ ûhπμ° Sjô° ™ ’ L˘ Qò.… G¿ dg˘ ≤˘ iƒ e’g˘ æ˘ «˘ á J˘ ≤˘ Ωƒ á ˘ª ˘à ˘¡ ˘É d˘ μ˘ æ˘ æ˘ É UG° ˘Ñ ˘ë ˘æ ˘É M˘ dé« É ‘ SÁMÉ° UGÔ° ´ Üômh, ŸGHÜƑΠ£ dg« Ωƒ ƒg ŸG© á÷é ØDG© Π« á. f πeéc G¿ J OƑD… äónóàdg DGÙΠHGÔ£ °« á ùdgæ° «á ùdgh° «SÉ °« á G¤ G◊ π ‘ âbh jωƒ≤ H¬ ÷G« û¢ dghiƒ≤ æe’g« á JÉÑLGƑH¡ º.

[ øμdh dgúaô£ ÜÀŸGÚYQÉ° Πj≤ «É ¿ FÓDÉHª á ΠY≈ ÷G« û¢ ÊÉÆÑΠDG Ωóyh ΠNÓJ¬ bƒd∞ dgéà≤ ?∫

``ùn`` ô° ÷G« û¢ GOÓY øe MÔ÷G.≈ μd ¿ ŸGÜƑΠ£ G¿ j∞≤ ÷G« û¢ ‘ e ˘μ ˘É ¿ üj° ˘ ܃q Y ˘Π ˘« ˘¬ ÷Gª ˘« ˘™ e˘ ø GGÉOE’ ˘äé c˘ Π˘ ¡˘ É. ŸG£ ˘Π ˘Üƒ G¿ j ˘üà ° ˘ô ± ÷G« û¢ H ˘dé ˘à ˘ΩGÕ c ˘ÒÑ gh ˘ò √ eg ˘Qƒ chîe ˘á J ˘≤ ˘æ ˘« ˘É d ˘¬ gh˘ ƒ j© ô± Yª Π¬ .

[ πg øe T° ¿ ÇGÓMG ÙΠHGÔW¢ G¿ ùj° ≤§ áeƒμm Fôdg« ù¢ e« JÉ≤» ?

``G`` ¿ ûÿgáπμ° Ioƒlƒe ‘ ÙΠHGÔW¢ ÷Ghª «™ ûj° ©ô HÉ¡ , øμdh J ˘¶ ˘gò¡ ˘É H˘ dé˘ £˘ jô˘ ≤˘ á dg˘ à˘ » üm° ˘âπ d˘ «ù ¢ eg˘ Gô e˘ æ˘ SÉ° ˘Ñ ˘É . j˘ à˘ ¡˘ «˘ ‹ G¿ dg ˘Ø ˘YÉ ˘Π ˘« ˘äé dg˘ £˘ HGÔ˘ ùπ° ˘« ˘á c˘ ª˘ É dg˘ dhó˘ á j˘ Ñ˘ ë˘ ã˘ ƒ¿ Y˘ ø W˘ jô˘ ≤˘ á d˘ à˘ ¡˘ Fó˘ á VH’G° ˘É˘ ´, ’¿ ’ üe° ˘Π˘ ˘ë˘ ˘á˘ M’C ˘ó˘ ‘ J ˘ LÉC ˘« ˘è U° ˘Gô ´ ‘ âbh J ˘¨ ˘Π ˘» üdg° ˘YGÔ ˘äé dg ˘μ ˘IÒÑ ‘ ÆŸG˘ £˘ ≤˘ á. üe° ˘Π ˘ë ˘á d˘ Ñ˘ æ˘ É¿ g˘ » ‘ AÉÙG˘ ¶˘ á ΠY≈ æegc¬ Shàeó° ¬.

[ πg ôh μjgcº G¿ ôjrƒdg fiª ó üdgóø° … bh™ ‘ ïa Ée ÈY bƒj« ∞ ÓMG ŸGÚHƑΠ£ ‘ õcôe äéeón HÉJ™ d¬ ?

``ÉÃQ``` . ajô£ á≤ SGÊGQÓÀ° ŸGÜƑΠ£ ΩÉB HÉ¡ ùe° hƒd∫ øe) øe’g dg© ΩÉ( ‘ W ˘HGÔ ˘ùπ ,¢ h’ N ˘Π ˘Ø ˘« ˘äé d ˘¡ ˘É . K ˘º , G¿ g ˘ò √ VGƑŸG° ˘« ˘™ ’ J ˘ NƑD ˘ò H ˘ùdé ° ˘« ˘SÉ ° ˘á Y ˘Π ˘≈ g ˘ò √ ûdg° ˘cé ˘Π ˘á , h’ üj° ˘í G¿ J ˘μ ˘ƒ ¿ d ˘¡ ˘É N ˘Π ˘Ø ˘« ˘á S° «SÉ °« á.

[ e« ûé° ∫ Sƒe≈°

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.