Åh ûeógé° ÀYGÉ≤ ∫ ƒdƒe… ΠNGO Öàμe üdgóø° …

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

H ˘ ãq ˘â b ˘æ ˘IÉ jó÷g{ ˘zó ùegc,¢ ûe° ˘gé ˘ó S° ˘ éq˘ Π˘ à˘ ¡˘ É c˘ ÄGÒEÉ BGÔŸG˘ Ñ˘ á ßG˘ Ñ˘ à˘ á Uôdó° πngóe áyébh G àf’e¶ QÉ ‘ Öàμe äéeóÿg G àl’eª YÉ« á HÉÀDG™ ôjrƒd DÉŸG ˘« ˘á fiª ˘ó üdg° ˘Ø ˘ó … ‘ W ˘HGÔ ˘ùπ ,¢ dph∂ ◊¶ ˘á dg ˘≤ ˘AÉ Y ˘æ ˘UÉ °˘ ô e˘ ø e’g˘ ø dg© ΩÉ, H© °†¡ º ãh« ÜÉ fóe« á h HÔNGB¿ ùeƒëπ° ¿ ãhh« ÜÉ ùyájôμ° , DGÑ≤ ¢† ΠY≈ TOÉ° … ƒdƒe.…

Yh Πq ≥ T° ≤« ≥ ôjrƒdg MGCª ó üdgóø° ,… ΠY≈ ΠJ∂ ûÿgógé° , Vƒeë° ¿ ƒdƒe{… ΠNO ¤ ÖÀΜŸG Sh° ∫ áøxƒe G S’EÀ° ÉÑ≤∫ øy ÙŸGIÓYÉ° DÉŸG« á àdg» óyho HÉ¡ ‘ ÜJGE° ˘É ∫ g ˘JÉ ˘Ø ˘» , K ˘º J ˘μ ˘ Πq ˘º e ˘™ ûdg° ˘üî ¢ ÙŸG° ˘ hƒd∫ dg˘ ò… LGC˘ iô ÜJGE° ˘ä’é Ÿ© áaô üeqó° ÁŸÉΜŸG, øμdh Ée åñd ¿ ΠNO UÉÆYÔ° G øe’c dg© ΩÉ fóÿg« Ú ¤ ÖÀΜŸG h GƑØBHGC ƒdƒe… ‘ Zƒ°† ¿ FÉBOZ≥ .

fh ˘Ø ˘≈ ¿ j{ ˘μ ˘ƒ ¿ e ˘μ ˘Öà ÙŸG° ˘YÉ ˘ägó G L’E ˘à ˘ª ˘YÉ ˘« ˘á b ˘ó LGC ˘iô … ÜJGE° ˘É ∫ ƒdƒãz… . ÈÀYGH üjô° ± G øe’c dg© ΩÉ bôn{ πμd G GÔY’C± dghúfgƒ≤ Jh© jó ΠY≈ ümáfé° Öàμeh ÖFÉF zôjrhh, Ébh:∫ øëf{ f© Èà Gòg üàdgô° ± d« ù¢ a≤ § áfégge ôjrƒπd üdgóø° … πh áfégge Πdª áæjó H cécª ΠZÉ¡ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.