SÉÉ° ∫ ÚH üdgóø° … âøàah

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ØΠYG Yƒ°† áπàc ùÿg{à° zπñ≤ ÖFÉÆDG MGCª ó âøàa ‘ H« É¿ UQOÉ° Y ˘ø e ˘μ ˘à ˘Ñ ˘¬ G Y’E ˘eó ˘» ùeg,¢ FGC˘ ¬ ⁄{ ùj° ˘à ˘¨ ˘Üô ÙŸG° ˘à ˘iƒ ÀŸG˘ Êó Ügƒéπd òdg… ÉJGC√ øe ôjrh ÉŸG∫ fiª ó üdgóø° ,… òdgh… Éc¿ IÓLGC H¬ ‘ òg√ ëπdg¶ äé, ¿ Qƒãj àegôμd¬ ŸGÁFÉ¡ øe πñb G øe’c dg© ΩÉ ‘ ÙΠHGÔWZ¢ .

h VHGC° ˘í ¿ dg{ ˘ô … dg ˘© ˘ΩÉ g ˘ƒ HGC ˘Π ˘≠ M ˘μ ˘º Y ˘Π ˘≈ JG ˘¡ ˘eé ˘äé dg˘ jrƒ˘ ô üdgóø° ,… ÁΠMÔŸ Éc¿ Téμjô° a« É¡ πeéμdéh, h ÉEGC ùdg° ªù ägô° aƒ¡ G ΠY’Cº HÉ¡ , øe IQÉOE ùdgìó° SHÉ° É≤, Uhƒ° ’ G¤ ÔNGƑH ΜDGAÉHÔ¡ , àdg» JG¡ ª¬ HÉ¡ FQ« ù¢ ùπ›¢ AGQRƑDG )‚ «Ö e« JÉ≤» z(.

Éch¿ üdgóø° … OQ ‘ H« É¿ UQOÉ° øy Ñàμe¬ G EÓY’E» ΠY≈ âøàa, TGCQÉ° a« ¬ G¤ FGC ¬ { ÛGOGCÉÆ° H QÉΜAÉC√ IQƑÆÀŸG ‘ ãjóm¬ ¤ Uë° «áø G{ zqgƒf’c, ëh« å Q IGC ¿ ôjrh ÉŸG∫ ’ ΠÁ∂ ÉMÔW dée« É h’ YÓ≤ S° ˘« ˘SÉ ° ˘« ˘É , H ˘« ˘æ ˘ª ˘É j ˘ë ˘ª ˘π J{ «˘ ˘QÉ ÙŸG° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ ûe° ˘Yhô ˘É S° ˘« ˘SÉ °˘ «˘ É zóeéμàe, e© kgèà ¿ ÖFÉÆDG{ âøàa fi,≥ f’c¬ ⁄ ùàjø° ôjrƒπd üdg° ˘Ø ˘ó … J ˘£ ˘Ñ ˘« ˘≥ W˘ Mô˘ ¬ ÉŸG,‹ f˘ ¶˘ Gô G¤ ûfg° ˘¨ ˘dé ˘¬ é ˘á÷é e˘ É ÀØΠN¬ Sqóeá° ÖFÉÆDG âøàa øe SQɇÄÉ° , âféc àf« àéé¡ ƒbh´ Éæñd¿ â– AÉÑYGC ƒjódg¿ àdg» ùeój¢ dg` 60 Πe« QÉ Q’HO, ØH© π S° «SÉ á° dée« á âeéb ΠY≈ e© ádoé S’gáfgóà° øe ûdg° ©Ö ÊÉÆÑΠDG ‘ πngódg, SÉHH° ª¬ øe ÊQÉŸG, ÉØF’E¥ ÉŸG∫ dg© ΩÉ ΠY≈ SÉÙG° «Ö , gh ˘Qó √ ‘ üdg° ˘Ø ˘≤ ˘äé ùdgh° ˘ª ù° ˘zägô . dh ˘âø G¤ FGC ˘¬ ΣÎJ{ d ˘Π ˘ô … dg ˘© ˘ΩÉ dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ ÊÉ ¿ j˘ ë˘ μ˘ º Y˘ Π˘ ≈ ÄGRÉ‚ a˘ à˘ âø, Yh˘ ≤˘ Π˘ ¬ ùdg° ˘« ˘SÉ °˘ » òdg… ÔNÉØJ H¬ z.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.