AÉLQGE IQÉJR ÙYÒ° … dùπhgô£ ¢

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ÂÆΠYG SIQÉØ° ŸGª áμπ dg© Hô« á ùdg° ©ájoƒ ‘ ähòh, ‘ H« É¿ ùegc,¢ fg{¬ ” J LÉC« π IQÉJR ÙDGÒØ° ΠY» VGƑY¢ ÙYÒ° … G¤ áæjóe ÙΠHGÔW,¢ àdg» âféc eiqô≤ dg« Ωƒ AÉKÓÃDG, G¤ óyƒe ôéj… ójó–√ M’ZÉ≤ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.