FQ« ù¢ ájóπh ΣHQÉÑDG: ØWGƑŸG ‘ ΠÑ÷G ójôj GAɉ’ ’ S° «SÉ á° ûñf¢ DGQƑÑ≤

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ÉYO FQ« ù¢ ájóπh ΣHQÉÑDG - ùjójôødg¢ ΠJGE » áπîf G¤ àdgª qù∂° ÜÃÉ° ◊á ΠÑ÷G îjqéàdg« á àdg» ÉGÉYQ Ñdgσôjô£ QÉE üfπdgô° ¬ HSÔ£ ¢ UÒØ° ÖFÉÆDGH dh« ó ÓÑÆL• Ωóyh G S’EIAÉ° dò¡ √ ÜŸGÉ° ◊á hü– °« æé¡ H© «kgó øy S° «SÉ äé° jôëàdg¢† ÑGÒŸG» DGHØFÉ£ » øe … Lá¡ âféc ’¿ àdg© ûjé¢ ‘ ΠÑ÷G ÚH Rhqódg ùÿgh° «ë «Ú N§ MGCª ô h’ fπñ≤ ÙŸG¢ H¬ â– … ΠFÉW eh¡ ªé âféc G S’CÜÉÑ° aghódgh™ , àa’ G ¤ VIQHÔ° IAGÔB ûÿgó¡° æwƒdg» EÉ÷G™ AÉÆKGC ûj° «« ™ LÔŸG™ Mhôdg» ûdg° «ï Π÷G« π ƑHGC fiª ó OGƑL h‹ øjódg dgh ˘ò … c ˘É¿ YGO ˘« ˘á Ñfi ˘á Sh° ˘ΩÓ eh ˘ø H ˘ÉΣQ üe° ˘É◊ á Ñ÷G ˘π Yh ˘IOƑ Ÿgøjôé¡ .

üπnh¢ áπîf, àeª æ« ‘ òg√ dg¶ hô± üÿgájò° àdg» ûjégó¡° Éæñd¿ æÿghá≤£ ¿ j© » ÷Gª «™ émº òg√ ÔWÉIG, ØWGƑŸÉA ‘ ΠÑ÷G ójôj dg ˘© ˘« û¢ ùh° ˘ΩÓ WGH ˘ª ˘Ä ˘æ ˘É ¿ fh ˘ë ˘ø H ˘ë ˘LÉ ˘á G¤ GAɉ’ dgh˘ à˘ æ˘ ª˘ «˘ á g’gh˘ à˘ ª˘ ΩÉ HÉJÉ°†≤ SÉÆDG¢ ’ IOƑY ûñf¢ DGQƑÑ≤ Gh◊ åjó ΠH¨ á G◊ Üô Éeh N àøπq¬ øe e SÉB¢ ΠY≈ ÷Gª «™ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.