H.. YQOÉ¡ ehõı»

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

ÙJΠ° º FQ« ù¢ ÜÕM G◊ QGƑ æwƒdg» ŸGSÓÆ¡ ¢ a OGƑD ehõfl» øe FQ« ù¢ EÉ÷G© á FÉÆÑΠDG« á G còe’c« á Qƒàcódg RƑL± GÈL, ‘ eô≤ G◊ Üõ ‘ ëàÿg,∞ ÉYQO Jájôjó≤ Yódª ¬ Fgódgº eééπd© á. Thôμ° ehõfl» IQGOGE EÉ÷G© á ΠY≈ LÉGOƑ¡ , àeª æ« É dé¡ Gójõe øe àdgωó≤ ‘ SÑ° «π aq© á àdg© Π« º ‘ Éæñd¿ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.