Èjôl

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

NGC ˘Ó ¥ dg ˘MGÔ ˘π T° ˘μ ˘âπ Qƒfi e ˘NGÓ ˘Π ˘á f˘ ≤˘ «Ö ÚEÉÙG ùdg° ˘ÉH ˘≥ eq ˘õ … L ˘jô ˘è dg ˘ò … çó– Y ˘ø ÙGª ü° ˘ÉÊ G c’c ˘ÉÁO » ùdgh° ˘« ˘ÉS ° ˘» EÉÙGH ˘» , ûekgò° G¤ FGC ˘¬ c ˘É ¿ Tójó° ÉÁ’G¿ àehª ùμ° àh© dé« º øjódg àdg» SGÀ° ªó æeé¡ egõàdg¬ DÉH≤ «º G BÓN’C« á ‘ ÚDÉÛG dg© ΩÉ UÉŸGH¢ cª É Jô£ ¥ G¤ Tüî° °« á ÙGª ÜÊÉ° G Ü’C üdghjó° ≥ UHÖMÉ°

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.