ÉHHQHGC ød ÙJΠ° º KGC« Éæ S{àæ° zkgómgh πñb ûjμ° «π áeƒμm ùeà° Iô≤

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

ao© â e Tƒdägô° SGCGƑ° ¥ ÉŸG∫ ùegc¢ Kª ø f’gù≤ ΩÉ° ùdg° «SÉ °» ‘ dg« Éfƒ¿ M« É∫ NᣠG F’EPÉ≤ G HHQH’C« á øe Lá¡ , LGÔJH™ SGC° ¡º ùÿgûà° IQÉ° G FÉŸ’C« á ‚« ˘Ó còe ˘π dg ˘à ˘» ùn° ˘äô fg ˘à ˘î ˘HÉ ˘äé Πfi ˘« ˘á e ˘¡ ˘ª ˘á , a ˘« ˘ª ˘É YGC ˘Π ˘ø SÉEƑΠÑJO° » aq« ™ ùÿgiƒà° ‘ GOÉ–’ G HHQH’C» , ¿ ÛGª áyƒ G HQHQH’C« á Ühôzhqƒj)( ød ÙJΠ° º KGC« Éæ Séàæ° GÓMGH πñb ûjμ° «π áeƒμm féfƒj« á ùeà° Iô≤ J ócƒd äéegõàdg KGC« Éæ DÉŸG« á dhódg« á.

fhâπ≤ g« áä ÁYGP’G jèdgfé£ «á H{» H.» S.° »z ùegc¢ øy Sƒπñjódg° » HHQH’G ˘» ¿ e ˘ø ŸG≤ ˘Qô ¿ J ˘üà ° ˘Qó G ER’C ˘á dg ˘« ˘fƒ ˘fé ˘« ˘á LG ˘à ˘ª ˘É ´ ÛGª ˘Yƒ ˘á G HHQH’C ˘« ˘á AQGRH) e ˘É ∫ ho∫ e ˘æ ˘£ ˘≤ ˘á dg ˘« ˘hqƒ bh ˘« ˘IOÉ ŸG Sƒdù° ° ˘äé DÉŸG ˘« ˘á G HHQH’C« á.( Éch¿ YR« º ÜÕM S{zgõjò° dg« ÙQÉ° … ùμdgc° «ù ¢ ùj° «SGÈ ,¢ YÖ≤ ÄÉKOÉFI äôl ÚH Fôdg« ù¢ dg« Êéfƒ Yrhª AÉ G ÜGÕM’C, ØΠYGC hg∫ øe ùeg,¢ ¿ 3 ÜGÕMGC ØJGÂ≤ ΠY≈ ûjμ° «π áeƒμm àfgdé≤ «á IÓŸ ÚEÉY, d« ù¢ øe H« æé¡ HÕM¬ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.