E{élô¡ ¿ üdg° ¨ZQÉ Iôμπd DGIÔFÉ£

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ûãácqé° 23 ÉJOÉF Sqóehá° , Πãe¡ º 49 jôa≤ qùb° ªgƒ Nª ù¢ a ˘Ä ˘äé , f ˘¶ ˘º GOÉ– dg ˘μ ˘Iô dg ˘£ ˘FÉ ˘Iô e{ ˘¡ ˘Lô ˘É ¿ üdg° ˘¨ ˘ZQÉ Y ˘Π ˘≈ ÖYÓŸG ÿgª ù° ˘á SQÓŸ° ˘á G fîf’e ˘TÉ ° ˘fƒ ˘É ∫ S° ˘μ ˘ƒ ∫ ÚEHÎH) - dg ˘μ ˘IQƑ ( dph∂ H ˘ë †° ˘Qƒ f ˘ÖFÉ FQ ˘« ù¢ dg ˘Π ˘é ˘æ ˘á G ÑŸH’C˘ «˘ á FQH˘ «ù ¢ GOÉ–’ L ˘É ¿ g ˘ª ˘ΩÉ Yh ˘≤ ˘« ˘Π ˘à ˘¬ h ÚEGC üdg° ˘æ ˘hó ¥ L ˘Rƒ ± S° ˘© ˘OÉ √ he ó˘j ˘ô I GŸ óq S° ˘á GŸ †° «˘ Ø˘ ˘á QÁ É fü ° ˘ô Y «˘q ˘TÉ ¢ Qh SHD° ˘AÉ f’g˘ jó˘ á ùeh° ƒdhƒd SQGÓŸG¢ ÛŸGÁCQÉ° Lhª ™ ÒØZ øe ÉGGC‹ ÚÑYÓDG.

Éægh JÎDG« Ö ÆDGFÉ¡ » ÄÉÄØΠD: Qƒcp: áäa 2002 - 2003: 1 - DGΠ≤ ªƒ ¿, 2 - TÜÉÑ° SGQ¢ ùeé≤° , 3 - TÉFÎFGEÉFƑ° ∫ Sƒμ° ∫ ÚEHÎH, 4 - S° «Ió Iõjƒπdg. 2000 - 2001: 1 - DGΠ≤ ªƒ ¿, 2 - Agôgõdg ŸG« AÉÆ, 3 - TÉFÎFGEÉFƑ° ∫ Sƒμ° ∫ ÚEHÎH, 4 - TÜÉÑ° SGQ¢ ùeé≤° . 1998 - 1999: 1 - TÜÉÑ° SGQ¢ ùeé≤° , 2 - S° «Ió Iõjƒπdg, 3 - DGΠ≤ ªƒ ¿, 4 - TÉFÎFGEÉFƑ° ∫ Sƒμ° ∫ ÚEHÎH. ÇÉFGE: 2000 - 2001: 1 - DGΠ≤ ªƒ ¿, 2 - TÉFÎFGEÉFƑ° ∫ Sƒμ° ∫ ÚEHÎH { z, 3 - fî fé T° ƒf É∫ S° μƒ ∫ HÎ he Ú {Ü z, 4 - Jμ ª« Π« qá SÔHÉ° Gd ôs °ª «qá . 1998 - 1999: 1 - TÉFÎFGEÉFƑ° ∫ Sƒμ° ∫ ÚEHÎH, 2 - G◊ μª á ΠJRGÔH« É, 3 - QGO Qƒædg Vô¡° dg© Ú, 4 - dg© ÁΠFÉ ŸGSÓ≤ á° QÉÆØDG.

h‘ àÿg ˘ΩÉ , S° ˘Πq ˘º FQ ˘« ù¢ GOÉ–’ ch ˘Ñ ˘QÉ G◊ †° ˘Qƒ dg ˘μ ˘ Shƒd¢ ŸGH« ˘dgó ˘« ˘äé G¤ dg ˘Ø ˘ô ¥ dg ˘Ø ˘FÉ ˘Iõ . TGC° ˘ô ± Y˘ Π˘ ≈ ŸG¡ ˘Lô ˘É ¿ Y† °˘ ƒ G’ –É O he ó˘j ˘ô √ e «˘ ˘π L ˘ ˘Qƒ , Yh ˘fhé ˘¬ FQ ˘« ù¢ h YGC† ° ˘AÉ dg ˘Π ˘é ˘æ ˘á Gd Øæ «qá ÊƑW ÂÉZ, Rƒa… QOÉF Sƒjh∞° Qƒÿg.… h TGCÔ° ± ΠY≈ μëàdg« º: G◊ ΩÉΜ üeø£° ≈ OGÔL, ÊGOH ÑM« Ö, ΣÉLH HÔW« ¬, Lh ˘LQƑ ˘« â dg ˘Ñ ˘jé ˘™ , h MGC ˘ª ˘ó Y ˘Ñ ˘ó dg˘ MGƑ˘ ó, Vh° ˘QGÔ Y˘ Ñ˘ «˘ ó, HQH˘ «˘ ™ Qƒÿg,… fihª ó SÉJÚ° , ʃwh ùlôl,¢ ÙHHΩÉ° Óe,• óñyh Môdgª ø ΠM« πë, ùmhø° ûdg° «ï ÖJO, dgh« SÉ¢ ÑM« Ö, êqƒlh OGÓM.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.