TÉFƑÄ° G ÜF’CQÉ° j hoóéq¿ grƒaº ΠY≈ àdgøeé°† UQƑ°

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

í‚ TÉFƑÄ° G ÜF’CQÉ° ‘ îj£ » àdgøeé°† UQƑ° V° ªø G S’CƑÑ° ´ ÊÉÃDG øe üàdgø° «äé ÆDGFÉ¡ «á Ñdádƒ£ Éæñd¿ Iôμd dgωó≤ , àæh« áé 2 `` ,0` ‘ IGQÉÑŸG àdg» Lª ©à ¡ª É ΠY≈ Πe© Ö ÜDGAÉØ° Xô¡ G ÓM’C.

íààagh ΠY» S° ©ó ùàdgé° «π jôød≥ G ÜF’CQÉ° ‘ bódg« á≤ ÙDGHÉ° ©á øe ûdg° ˘ƒ • G h’c ∫ h VGC° ˘É ± dg ˘ÖYÓ ùm° ˘ø M ˘ª ˘Oƒ dg ˘¡ ˘ó ± dg ˘ã ˘ÊÉ b˘ Ñ˘ π f˘ ¡˘ jé˘ á IGQÉÑŸG çóãh FÉBO,≥ ΠYª É ¿ TÉFÄ° » àdgøeé°† VGCGƑYÉ° Váhô° AGÕL ‘ ûdgƒ° • G h’c .∫ ÑJH≈≤ ΩÉEGC G ÜF’CQÉ° ÉJGQÉÑE¿ : G h’c ¤ ùdgáyé° 13.00 Xô¡ G ÓM’C ŸGΠÑ≤ ΩÉEGC TÜÉÑ° ÙΠHGÔW¢ ΠY≈ Πe© Ö Fôdg« ù¢ ûdg° ¡« ó aq« ≥ G◊ ôjô… HÉÀDG™ Oéæd… éædgª á ‘ IQÉÆŸG. féãdgh« á Gh IÒN’C Gh◊ SÉ° ªá ‘ ójó– ájƒg πeém ΠDGÖ≤ ‘ ÉM∫ îj£ » ÛDGÜÉÑ° ùaƒμà° ¿ ΩÉEGC dg© ó¡ ‘ ÊÉÃDG øe Tô¡° Gôjõm¿ ŸGΠÑ≤ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.