Hôjƒzgc: æ“≈ ¿ ƒμj¿ ájgóñdg Πdª ójõ øe GOÉ›’

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

Éb∫ ÖY’ ûféeù° ΰ S° «à » G Πμf’e« õ… G ÀÆLQ’C« æ» SLÔ° «ƒ hôjƒzgc fg¬ ’ üjó° ¥ Ée çóm ‘ IGQÉÑE õæjƒc ΣQÉH Rôéæjq àdgh» S° ªâë jôød≤ ¬ èjƒààdéh ΠHÖ≤ ÁÈDG{« Ò d« z≠ H© ó Z« ÜÉ 44 ÉEÉY.

hí‚ Ée¿ S° «à » ‘ èjƒààdg ΠDÉHÖ≤ ‘ ÇÓK FÉBO≥ SÉM° ªá PGE πx àe GÔNÉC ΩÉEGC õæjƒc ΣQÉH Rôéæjq àæh« áé 1 - 2 Kº RÔMGC Úaóg d« RƑØ IGQÉÑŸÉH 3 - 2 jh† °ª ø e© É¡ èjƒààdg ΠDÉHÖ≤ .

Öàch hôjƒzgc UÖMÉ° óg± RƑØDG IGQÉÑŸÉH ΠDGHÖ≤ ÈY bƒe™ Ugƒàdgπ° àl’gª YÉ» zîjƒj{: { SGCÀ° ¨π Uôødgá° ûdôμ° ÀΠFÉY» ûféehù° ΰ S° «à » Gh◊ «IÉ πch G ÀÆLQ’C« æ« Ú.. âféc IGQÉÑE ’ üjbó° É¡ Yπ≤ . Éc¿ Éæjód ÉÁGE¿ ëàh≤ «≥ T° »A Ée héæë‚ æ“≈ ¿ ƒμj¿ òg√ ájgóh Πdª ójõ øe GZOÉ›’ . ) T¢ (

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.