ΠY» : æf¶ ô ÉØÀH ∫ G¤ ìé‚ G◊ áeƒμ ‘ e© á÷é ÷G« ܃ àÿgáaô£

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Q IGC ÙDGÒØ° ùdgqƒ° … ΠY» ÓÑY Ëôμdg ΠY» ¿ Ée{ jωƒ≤ H¬ ÷G« û¢ dghiƒ≤ G æe’c« á ‘ Lgƒeá¡ H© ¢† ÷G« ܃ àdg» J© åñ H ˘ EÉC ˘ø W ˘HGÔ ˘ùπ ¢ HGC H ˘ EÉC ˘ø d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿ e ˘ TƑD° ˘ägô W ˘« ˘Ñ ˘zá , e ˘© ˘kgèà ¿ fg ˘© ˘μ ˘SÉ ¢ dp∂ Y ˘Π ˘≈ S° ˘jqƒ ˘É g{˘ ƒ ùh° ˘ÖÑ dg˘ à˘ μ˘ eé˘ π ÚH dg˘ Ñ˘ Π˘ jó˘ ø f˘ à˘ «˘ é˘ á ÷G¨ ˘agô ˘« ˘É dgh˘ ©˘ bó˘ äé dg˘ ©˘ Fɢ Π˘ «˘ á üÿgh° ˘dé ˘í ûÿgzácî° . h CGC ˘ó fg{ ˘æ ˘É f ˘æ ˘¶ ˘ô H˘ à˘ Ø˘ É ∫ G¤ ìé‚ G◊ μ˘ eƒ˘ á Hh˘ Yô˘ jé˘ á FQ˘ «ù ¢ ÷Gª ájqƒ¡ e)« ûé° ∫ SΠ° «ª É¿ ( ‘ e© á÷é òg√ G VH’CÉ° ´ Ωõëh μmhª á, eh© á÷é G VQ’C° «á àdg» äódh ΠY« É¡ πãe òg√ ÷G« ܃ àÿgzáaô£ .

TGHQÉ° H© ó DFÉ≤ ¬ Fôdg« ù¢ SΠ° «º G◊ ü¢ ‘ Ñàμe¬ ‘ ÛFÉYÁ° QÉΜH ùeg,¢ G¤ fg¬ Πc{ª É âféc ŸG© á÷é Iôμñe ÌCGC, ÂØN Gÿ ù° ÉF ô cì , hg òg eé Yñqô æy¬ ÙΠÛG¢ G ΠY’C≈ Éaóπd´ ‘ H« fé¬ ÷á¡ dgüô°† H« ó øe ójóm ÉØËΠD® ΠY≈ G øe’c æwƒdg» , h‘ Ée ün¢ dg ˘© ˘bó ˘á dg˘ Π˘ Ñ˘ æ˘ fé˘ «˘ á ` ùdg° ˘jqƒ ˘á ÷¡ ˘á e˘ æ˘ ™ J˘ ¡˘ Öjô ùdg° ˘ìó ÙŸGHÚËΠ° , æeh™ dg© åñ òdg… ójôj√ iƒb LQÉN« á HGÒ¡ ÓΠÑDG μd» ƒμj¿ üæeá° ÓW’E¥ G IP’C ôwéıgh ‘ AÉËFGC Széjqƒ° .

h πegc ‘ { ¿ πeéμàj Gòg bƒÿg∞ ÊÉÆÑΠDG ó÷g… ÌCGC h ¿ J ˘© ˘£ ˘» g ˘ò √ ÿg£ ˘ägƒ f ˘à ˘FÉ ˘è ÌCGC ün° ˘Uƒ °˘ G ¿ S° ˘jqƒ ˘É J˘ î˘ êô dg ˘« ˘Ωƒ BGC ˘iƒ ‘ ûj° ˘î ˘« ü¢ ŸG egƒd ˘Iô dg ˘à ˘» J ˘à ˘© ˘Vô ¢ d ˘¡ ˘É , h‘ G◊ ƒπ∫ ùdg° «SÉ °« á Gh æe’c« á ‘ ¿ e© zé, ûekgoó° ΠY≈ ¿ S{ÉJQƑ° ójôj GÒN ÉÆÑΠD¿ , aójh™ ûdgô° ÆYÉ¡ øyh Éæñd¿ Éeóæy ûjüî° ¢ G◊ ádé àdg» ûjπμ° É¡ òg√ ŸG Iôegƒd áñcôÿg ΠY≈ SÉJQƑ° ΠYH≈ æÿgzá≤£ .

h VHGC° ˘í ¿ e ˘É J ˘£ ˘ÖDÉ H ˘¬ S° ˘jqƒ ˘É dg ˘Fô ˘« ùú° S° ˘Π ˘« ˘ª ˘É ¿ h‚ «Ö e ˘« ˘≤ ˘JÉ ˘» Gh◊ μ ˘eƒ ˘á dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘fé ˘« ˘á ch˘ π ÷G¡ ˘äé ÙŸG° ˘ dhƒd˘ á, g{˘ ƒ JÑ£ «≥ G ÄÉBÉØJ’E Xéædgª á Πd© äébó ÚH zøjóπñdg, àa’ G ¤ ¿ ûàdg{qhé° Fébº ÚH øjóπñdg ‘ πc ŸG Sƒdù° äé°, Σéægh AGƑLGC HÉÉJGE« á æj© ùμ¢ SGÀ° GQGÔ≤ h ÉÆEGC ΠY≈ Éæñd¿ æjh© ùμ¢ LÉÀFGE« á zøjóπñπd.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.