B{é£ ´ ÛDGÜÉÑ° ``ÙŸG`` à°zπñ≤

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Hh ˘Yó ˘Iƒ e ˘ø b ˘£ ˘É ´ ûdg° ˘Ñ ˘ÜÉ ‘ J{ ˘« ˘QÉ ÙŸG° ˘à ˘≤ ˘Ñ ˘zπ Jh† ° ˘eé ˘æ ˘É e˘ ™ G S’C° ˘iô ÙΠØDG° £« æ« Ú h‘ iôcòdg dg64` áñμæπd eh™ e© ácô e’g{© AÉ zájhéÿg, ” ØÆJ« ò ÜÀYGΩÉ° ΩÉEGC æñe≈ G’ · Ióëàÿg G{ S’ezgƒμ° - SÁMÉ° VÉJQ¢ üdgíπ° M ˘« å ” ùj° ˘Π ˘« ˘º SQ° ˘dé ˘á SGE° ˘à ˘æ ˘μ ˘QÉ ¤ ŸGª ˘ã ˘π UÉŸG¢ d ˘ ÚEÓC dg ˘© ˘ΩÉ d ˘ · Ióëàÿg ‘ Éæñd¿ jôjo∂ ΠÑEÓH» .

Ébh∫ ÚEG Sô° DGÉ£≤ ´ fiª ó Téeƒ° ¿{: øëf AÉÆHGC Fôdg« ù¢ ûdg° ¡« ó aq« ≥ G◊ ôjô… òdg… Ωhéb e™ ûdg° ©Ö ÙΠØDG° £« æ» øe ΠLGC ádgóy b† °« ଠ, h AÉÆHGC J« QÉ HÔJ« Éæ a« ¬ ΠY≈ ƒbƒdg± FGOª É h GÓHGC ‘ U∞° G Ωgõàd’e H†≤ °« á fiá≤ , ’ ôléàj HÉ¡ cª É ÒZ,√ Oó‚ dgƒ≤ ∫ ¿ dg†≤ °« á ÙΠØDG° £« æ« á âféc h’ GÕJ∫ ‘ dg© π≤ Gólƒdgh¿ , e ƒæeƒd¿ H© àdgóé¡ , àehª ùƒμ° ¿, cª É T° ©Ñ É¡, ëh≥ dg© IOƑ, Hh≤ «ΩÉ ádhódg ÙΠØDG° £« æ« á ùÿgà° áπ≤, UÉYH° ªà É¡ dgsó≤ ¢ ûdgjô° z∞.

h TGCQÉ° ¤ ¿ iôcp{ áñμædg Jπ£ Gòg dg© ΩÉ, h SGCIÔ° ùπaú£° QGÔM’G ób Gƒeõg ‘ JOGQG¡ º Uh° ªgoƒ º G ÓÀM’E∫ G S’EFGÔ° «Π », H© ó CG ¿ Gƒehéb H EÉC© FÉ¡ º ájhéÿg øe jπà≤ ¡º H SÉCÀËΠ° ¬ ZIÔLÉØDG.

hm «qé üe{ô° ΠY≈ üàfgégqé° d†≤ °« á G S’ciô° Sghà° ©JOÉ É¡ Égqhód Oéjôdg… ‘ üfiô° DGÉJÉ°†≤ dg© Hô« zá, e Gócƒd { ¿ Ubó° «á G’ · Ióëàÿg ΠY≈ fi∂ dg≤ «ΩÉ ùã° dhƒd« JÉÉ¡ ÉOE√ ûdg° ©Ö ÙΠØDG° £« æ» z.

Sghezôcòà° ©IÉFÉ T° ©Ö SÉJQƑ° òdg… j© «û ¢ áñμf M≤ «≤ «á , ΠY≈ ójgc … f¶ ΩÉ ûmh° », ÄÉH EGÔLGE¬ ùfáî° ÑW≥ G U’CΠ° ΠY≈ ΩGÔLGE dg© hó G S’EFGÔ° «Π », àeª æ« É G¿ ëjª π Hôdg« ™ dg© Hô» HQ« ©É Πd†≤ °« á ÙΠØDG° £« æ« zá. Séjzô° G S’ciô° Uh{° ªgoƒ º GOH¿ G ûdg° ªé z∫.

h” æj¶ «º ÜÀYGΩÉ° ΩÉEGC eô≤ æéπdg¬ ûdg° ©Ñ «á ‘ fl« º hgóñdg… ùehiò° Lª ájògé ‘ fl« º fô¡ OQÉÑDG.

ÇGÓM’C àdg» ûjégó¡° ÙΠHGÔW¢ Wéæeh≥

T° ©ájô Ωóbh TÜÉÑ° õcôe dgsó≤ ¢ ÛΠDÜÉÑ° äémƒd KGÔJ« á.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.