AÉLQGE céfiª á ÀŸG¡ ªú Hπà≤ dø£ » øjr øjódg

Al-Mustaqbal - - E ˘î ˘aé ˘ô Eh ˘ë ˘cé ˘º -

LQGC ÄÉC μfiª á àdgª «« õ FGÕ÷G« á SÉFÔHÁ° DGVÉ≤ °» RƑL± S° ªámé ëhhqƒ°† π㇠ædg« ÁHÉ dg© áeé DGVÉ≤ °» Yª OÉ ÓÑB¿ G¤ ådéãdg øe Rƒ“ŸGΠÑ≤ , céfiª á 11 àe¡ ª ‘ b† °« á eπà≤ dø£ » øjr øjódg dhéfih ˘á b ˘à ˘π NGB ˘jô ˘ø H˘ ©˘ ó ûe° ˘CQÉ ˘à ˘¡ ˘º ‘ cp˘ iô ZG˘ à˘ «˘ É∫ dg˘ Fô˘ «ù ¢ ûdg° ¡« ó aq« ≥ G◊ ôjô,… dph∂ ‘ áπfi Q SGC¢ Ñædg™ ‘ 14 TÉÑ° • ΩÉY .2009

AÉLH AÉLQGE ùπ÷gá° d© Ωó àcgª É∫ üÿgáeƒ° ÚH Aébôa iƒyódg, a ˘« ˘ª ˘É M† ° ˘ô Y ˘ø ÷G¡ ˘á YÓŸG ˘« ˘á EÉÙG ˘» M˘ ª˘ IOÉ M˘ ª˘ IOÉ Y˘ ø KQH˘ á ŸG¨ Qhó øjr øjódg EÉÙGH» êqƒl QƑN… øy EÉÙG» êqóàÿg aq© â üdgjé° ≠ πch øe ÚEÉÙG LÉF» ZÉJ» Séjhô° ΠY» MGCª ó Sh° ©« ó øjõdg øy ÀŸG¡ ªú dg11` òdg… ’ Gõj∫ ÁKÓK æe¡ º Úaƒbƒe Hh« æ¡ º ùdgqƒ° … OÉA… éyª «á Úeƒμùgh ùdéhøé° 5 Sägƒæ° øy μfiª á äéjéæ÷g ‘ ähòh.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.