U° «Gó

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

‘ U° «Gó , ΩÉB Yª É∫ ÖZ DGÖΠ£ IÉÑLH AGÔC’G ‘ e Sƒdù° á° CAÉHÔ¡ Éæñd¿ Hƒæ÷g» ÓZÉH¥ ΠNÓŸG Fôdg« ù° » Πdª Sƒdù° á° ÙDÉHSÓ° π° G◊ ájójó CÉJ« Gó ΠY≈ SGÀ° ªgqgô º ‘ VGHGÔ° ¡º ìƒàøÿg, ÉLÉÉÀMG ΠY≈ ΩÓY ÑΠJ« á eñdé£ ¡º H† ° ˘ª ˘¡ ˘º G¤ e ˘ΣÓ ŸG Sƒdù° ° ˘á YGH ˘£ ˘FÉ ˘¡ ˘º M˘ ≤˘ bƒ˘ ¡˘ º ‘ dg† °˘ ª˘ É¿ L’G˘ à˘ ª˘ Yɢ », Gójóæjh DÉH© ó≤ òdg… bh© ଠŸG Sƒdù° á° e™ Täécô° UÉNÁ° S’egóîà° ¡º e™ Ée àj† °ª æ¬ dg© ó≤ øe Oƒæh áøë› ëh≤ ¡º ëhh≥ ŸG Sƒdù° á°. Ωébh dg© ªé ∫ ŸG© üà° ªƒ ¿ éàdéhª ™ ΩÉEG πnóe ŸG Sƒdù° á° ‘ U° «Gó , øjoó› eàñdé£ ¡º Hô M« π hr jô Gd £É bá LÈ G¿ HÉ S° « π.

[ ÉØBG∫ ÜGƑHG e Sƒdù° á° CAÉHÔ¡ Éæñd¿ ‘ UÉMÑ° «É

Y)ª ô ëj« (≈

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.