H© ÑΠ∂

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

h‘ H© ÑΠ∂ f)é°† ∫ UÍΠ° ,( ùjà° ªô Yª É∫ ùehƒeóîà° IÉÑLH AGÔCG e Sƒdù° á° CAÉHÔ¡ Éæñd¿ ‘ üàygeé° ¡º òdg… ΠNO eƒj¬ G◊ OÉ… ûyô° ΠY≈ Gƒàdg,‹ óhh ÉØBÉH∫ πnóe H© ÑΠ∂ Hƒæ÷g» ÄGQÉW’ÉH ûÿgà° ©áπ Sghà° ô≤ ΩÉEG Öàμe c ˘¡ ˘Hô ˘AÉ H˘ ©˘ Π˘ Ñ∂ dg˘ ò… bg˘ Ø˘ Π˘ ¬ dg˘ ©˘ ª˘ É∫ eh˘ æ˘ ©˘ Gƒ NO˘ ƒ∫ XƑŸG˘ ÚØ dg˘ «˘ ¬ àÿ˘ Hɢ ©˘ á Yª Π¡ º ŸÉC© OÉÀ.

UHÌÉÑ° ùeg,¢ HÉM∫ FQ« ù¢ ÖÀΜŸG jõf¬ ágõf íàa ÖÀΜŸG ƒnódgh∫ dg« ¬ VÉHQÉ° H© Vô¢ G◊ Fɧ eödé£ ŸG© üà° ªú Ée ao™ H¡ º G¤ DGÖΠ£ dg« ¬ H© Ωó ƒnódg∫ HGHAÉ≤ ÖÀΜŸG EÓØ≤ , ÉÑÆOE ◊çhó G… ôeg ób jô°† ÷ÉHª «™ . G’ fg¬ ⁄ ùjöéà° ‘ ájgóñdg ümhπ° SÓJØ° ΠY≈ ÔKG√ H« æ¬ ÚHH dg© ªé ∫ ɇ IOG G¤ ÖΠW dgiƒ≤ æe’g« á àdg» ÂΠNÓJ ΠY≈ QƑØDG æeh© â çhóm G… TGÉΜ° ∫ ÚH dgúaô£ .

Uh° ˘ìô Y ˘Π ˘» G◊ êé j ˘Sƒ °˘ ∞ H˘ SÉ° ˘º dg˘ ©˘ ª˘ É∫ dùÿgz{` °˘ à˘ ≤˘ Ñ˘ zπ H{` FGC˘ æ˘ É c˘ ©˘ ª˘ É∫ e« Úehé IÉÑLH AGÔCG ùehúeóîà° f© ªπ ‘ CAÉHÔ¡ Éæñd¿ òæe ÌCG øe Nª ùá° ûyô° ÉEÉY Éæch Éeh Éædr ÜYÖ° ŸG Sƒdù° á°, Shƒ° ± Ñf≈≤ dòc∂ ødh ùjà° £« ™ ój’g… G K’Bª á dg© åñ ÜÃÉFÒ° Gh◊ É¥ dgqô°† zéæh. VGÉ° ± S{ƒ° ± f ˘Ñ ˘≤ ˘≈ f ˘£ ˘ÖDÉ H ˘ë ˘≤ ˘æ ˘É H ˘dé ˘© ˘« û¢ dg ˘μ ˘Ëô ‘ Wh˘ ø b˘ eó˘ æ˘ É ‘ S° ˘Ñ ˘« ˘Π ˘¬ T° ˘¡ ˘AGÓ Môlh,≈ ødh πμf hg π‰ àm≈ –≤ «≥ ŸGÖDÉ£ ÙGÁ≤ àÿgª áπã aôh¢† ûdgäécô° UÉŸGÁ° ƒæÿg… ÙJΠ° «ª É¡ ŸG Sƒdù° á° AQÉ°† WÉB© É Ωóyh àdg© πeé e ˘© ˘¡ ˘É â– G… X ˘ô ± f’c ˘¡ ˘É e ˘IÈ≤ d ˘†≤ ° ˘« ˘á dg˘ ©˘ ª˘ É,∫ bgh˘ QGÔ ûe° ˘hô ´ dg˘ ≤˘ fé˘ ƒ¿ egôdg» G¤ ÑÃJ« â Lª «™ ŸG© ªé ∫ ŸG« Úehé IÉÑLH AGÔC’G òdgh… ƒg agπ°† G◊ ƒπ∫ Ÿgámhô£ ßøëjh Mƒ≤ ¥ Lª «™ øe ‘ e Sƒdù° á° CAÉHÔ¡ Éæñd¿ z, e Gócƒd S’GÀ° ªqgô ‘ V’GÜGÔ° ÜÀY’GHΩÉ° ΩÉEG Öàμe ŸG Sƒdù° á° òdg… S° «Ñ ≈≤ EÓØ≤ àm≈ –≤ «≥ ŸGÖDÉ£ .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.