Dgü≤ QÉ° åëñj e™ bhrôÿg» àdgägqƒ£ üàb’gájoé° ‘ ùfƒj¢

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

SGÀ° πñ≤ FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ ùfƒàdg° «á üæÿg∞° bhrôÿg» ùegc¢ FQ« ù¢ GOÉ–’ dg© ΩÉ Πd¨ ô± dg© Hô« á Éfóy¿ dgü≤ QÉ°, ΠY≈ Q SGC¢ óah e ˘ø GOÉ–’ , V° ˘º FQ ˘« ù° ˘á GOÉ–’ dg ˘à ˘ùfƒ ° ˘» d ˘üπ ° ˘æ ˘YÉ ˘á dgh ˘à ˘é ˘IQÉ üdghäéyéæ° àdgπ≤ «ájó OGOH TƑH° ªhé ,… Qh SHDAÉ° ùeh° hƒd ‹ dg¨ ô± GHÄGOÉ– dg¨ ô± dg© Hô« á ÛŸGÚCQÉ° ‘ YGCª É∫ ŸG ô“ùeéÿg¢ ûy° ˘ô U’C° ˘ë ˘ÜÉ G Y’C˘ ª˘ É∫ ùÿgh° ˘à ˘ã ˘ª ˘jô ˘ø dg˘ ©˘ Üô ÆŸG˘ ©˘ ≤˘ ó ‘ J˘ ùfƒ¢ dg© UÉ° ªá .

bh ˘É ∫ H ˘« ˘É ¿ U° ˘QOÉ Y ˘ø GOÉ– dg ˘¨ ˘ô ± dg ˘© ˘Hô ˘« ˘á { ¿ bhrôÿg˘ » VÔY¢ àdgägqƒ£ ùdg° «SÉ °« á üàb’ghájoé° àdg» ûjégó¡° ùfƒj¢ H© ó àdg¨ «Ò , Thìô° LƑJÄÉ¡ ùfƒj¢ IOÉY’E AÉÆH ŸG Sƒdù° äé° dg ˘Só ° ˘à ˘jqƒ ˘á b’gh ˘üà ° ˘OÉ ‘ J ˘ùfƒ .¢ bh ˘Ωó áù Y ˘ø G L’E ˘ÄGAGÔ G◊ eƒμ« á àdg» äòîjg ΠY≈ U° ©« ó ÜÒL Sgãà° ªÄGQÉ DGÉ£≤ ´ UÉŸG¢ dg© Hô» Gh ÑÆL’C» , ΠJH∂ àdg» ‘ UOÓ° ÉGPÉÎJG AÉØJGE àÿ˘ £˘ Π˘ Ñ˘ äé N˘ £˘ á dg˘ à˘ æ˘ ª˘ «˘ á d˘ ùπ° ˘ägƒæ 2012.2016- h CGC ˘ó˘ ˘ ¿ ùfƒj¢ ônõj UÔØH¢ S’gãà° ªQÉ ‘ ûeäéyhô° IÒÑC IOÉY’E AÉÆH dg ˘Ñ ˘æ ˘≈ dg ˘à ˘ë ˘à ˘« ˘á eóÿgh ˘« ˘á ‘ c ˘π dg˘ ≤˘ £˘ Yɢ äé, H˘ É V’E° ˘aé ˘á ¤ ûeäéyhô° DGÉ£≤ ´ UÉŸG¢ ùfƒàdg° ». ÉYOH ùÿgãà° ªøjô dg© Üô ¤G S’EΩÉ¡° ‘ Tqhá° dg© ªπ òg√ e™ ôagƒj G◊ õagƒ d¡ º ‘ H« áä Sgãà° ªájqé Uôëf¢ ΠY≈ J EÉC« æé¡ NƑJ« Øæàd« ò Nᣠæàdgª «á h MÉ‚ZÉ¡ .

h ócgc dgü≤ QÉ° Πdª bhrô» SG{À° ©OGÓ GOÉ–’ dg© ΩÉ JËÓ≤ πc Yódgº d ˘à ˘ùfƒ ¢ ‘ ùejò° ˘¡ ˘É Y’E ˘IOÉ dg ˘Ñ ˘æ ˘AÉ dh˘ Π˘ î˘ êhô e˘ ø J˘ cô˘ á VÉŸG° ˘» ààdª øμ øe üàdgó° … Πdª ûäóμ° üàb’gájoé° àl’ghª YÉ« zá.

Ébh∫ dgü≤ QÉ° H© ó ΠDGAÉ≤ , { ¿ óaƒdg ùÿ¢ øe Fôdg« ù¢ bhrôÿg» UGEKGQGÔ° h IOGQGE Újƒb, ëàd≤ «≥ GÓGGC± ÿgᣠGFɉ’ «á , Òaƒàdh πc ùeäéeõπà° ÜÒL S’gãà° ªÄGQÉ dg© Hô« á Gh ÑÆL’C« zá. VGHÉ° ± Éæπc{ Ká≤ H ¿ G ÄGAGÔL’E G◊ eƒμ« á ‘ ùfƒj¢ Sà° JƑD » ΠCGCÉ¡ ÉŸ a« ¬ ÒN ùfƒj¢ Jheó≤ É¡ ZÉGQÉGORGH.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.