Üdggô° :± dg¡ «Ä äé` üàb’gájoé° äõ‚ àbqhé¡ G¤ àlgª É´ áæ÷ G◊ QGƑ

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

W ɢd Ö Y ª˘ «˘ ó˘ Gd ü° æ˘ É˘Y ˘« Ú L˘ ÉΣ Gd ü° ˘ô G± H˘ ¿ ˘© ˘≤ ˘ó L’G˘ à˘ ª˘ É´ ŸG≤ ˘Ñ ˘π dáæ÷{` G◊ QGƑ ùÿgzωgóà° ‘ MQƑ°† πc AGQRƑDG ŸG© æ« Ú Hò¡ √ áæéπdg VGÁAÉ° G¤ dg¡ «ÄÉÄ üàb’gájoé° GHOÉ–’ dg© ªé ‹ dg© ΩÉ QÉÑÀYÉH{ FGÉ¡ áæ÷ ΠY« É àj© WÉ≈ VGƑŸG° «™ üàb’gájoé° àl’ghª YÉ« á záaéc.

h PGE VHGCÍ° üdggô° ± G¿ dg{¡ «ÄÉÄ üàb’gájoé° ‘ àfg¶ QÉ IƑYO ôjrh dg© ªπ G¤ àlgª É´ záæéπdg, TGQÉ° G¤ G¿ áæéπdg àdg» Tàπμ° É¡ dg¡ «ÄÉÄ üàb’gájoé° Gäõ‚ ábqƒdg àdg» SAΰ ©É¡ G¤ G àl’eª É´ ŸGΠÑ≤ , Qh äõcq a ˘« ˘¡ ˘É Y ˘Π ˘≈ Vh° ™˘ üdg° ˘æ ˘hó ¥ dg ˘Wƒ ˘æ ˘» d˘ Π† °˘ ª˘ É¿ L’G˘ à˘ ª˘ Yɢ » VG° ˘aé ˘á G¤ e ˘VGƑ ° ˘« ˘™ bg˘ üà° ˘JOÉ ˘á LGH˘ à˘ ª˘ Yɢ «˘ á NG˘ iô, ün° ˘Uƒ °˘ G ¿ e˘ bƒ˘ ∞ dg˘ ¡˘ «˘ Ģ äé Vghí° Uhíjô° ƒm∫ AQÉ¡°† IOÉJR TGÄÉCGΰ Uhóæ° ¥ dg† °ª É¿ øe ho¿ e© á÷é VHGÉ° ´ üdghóæ° ¥ H© ª≥ Vƒehyƒ° «zá , ûegoó° ΠY≈ VIQHÔ° G¿ J˘ cô˘ õ LG˘ à˘ ª˘ Yɢ äé dg˘ Π˘ é˘ æ˘ á ŸG≤ ˘Ñ ˘Π ˘á Y˘ Π˘ ≈ e˘ ©˘ á÷é c˘ π VGƑŸG° ˘« ˘™ Hahó¡ Mh ˘QGƑ H ˘ ˘AÉ ÚH àfl ˘Π ˘∞ W’G ˘Gô ± dg ˘à ˘» ûj° ˘¨ ˘π QƑÙG S’G° ˘SÉ ° ˘» ‘ àûgª ™z .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.