OQÉZ’: féμeg« á ùf’üéë° Êéfƒj æe¶ º øe dg« hqƒ

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

J ˘£ ˘âbô jóÿg ˘Iô dg ˘© ˘eé ˘á üd° ˘æ ˘hó ¥ dg ˘æ ˘≤ ˘ó dg ˘hó ‹ c˘ ùjô° ˘Úà OQÉZ’ ‘ ÙJQÉH¢ ùegc,¢ G¤ féμeg« á êhôn{ æe¶ ºz Πd« Éfƒ¿ øe æeá≤£ dg« hqƒ.

âdébh OQÉZ’ GPG{ ⁄ àjº àdg≤ «ó äéegõàd’éh, VÎØJ¢ dg≤ «ΩÉ LGÔà ˘© ˘äé e ˘æ ˘SÉ ° ˘Ñ ˘á , gh ˘Gò j˘ ©˘ æ˘ » eg˘ É jƒ“˘ äó VG° ˘aé ˘« ˘á âbhh VGÉ° ,‘ Éegh DGB« äé êhôn Ñæj¨ » G¿ ƒμj¿ Lhôn æe¶ ª ‘ òg√ G◊ zádé, e† °« Ø ák fg{¬ ôeg S° «ƒμ ¿ Øπμe Πd¨ ájé, Sh° «ìô£ ôwéfl IÒÑC, æμd¬ AÕL øe N« ÄGQÉ ó‚ ùøfgéæ° eøjô£°† æπd¶ ô a« É¡ Jæ≤ « zék. G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.