SGCGƑ° ¥ ÉŸG∫

Al-Mustaqbal - - Dgª Ùà° Πñ≤ Üàb’goé° … -

‘ SGCGƑ° ¥ ÉŸG,∫ âπîj G S’C° ¡º G HHQH’C« á øy SÉΜEÑ° É¡ ÙDGHÉ° á≤, âdõfh πb’c ùeiƒà° òæe ájgóh 2012 H© ó ¿ ØNGC≥ SSÉ° á° féfƒj« ƒ¿ ‘ ÉØJ’G¥ ΠY≈ ûjμ° «π áeƒμm ‘ ÄÉKOÉFI ùegc,¢ h ÓYGE¿ YR« º ÜÕM SÉHΣƑ° T’GCGΰ » dg« Êéfƒ FÉØJG¨ «SƑΠ ¢ a« æ« Sƒπjõ¢ G¿ dg« Éfƒ¿ Sôéà° … äéhéîàfg ûjjô° ©« á Iójól, Fóñe« É ‘ ÓN∫ Tô¡° , ÙHÖÑ° ΩÓY Uƒàdgπ° G¤ ÉØJG¥ ƒm∫ ûjμ° «π áeƒμm AÓÀFG« á ÔKG äéhéîàfg 6 QÉJG ƒjée).(

Ñgh§ e Tƒdô° Sôahôjâ° 300 ùæháñ° 0.8 ÁÄŸÉH ¤ 996.03 fá£≤ ƒπëh∫ ùdgáyé° 0513: bƒàh« â ûàæjôz¢ ƒgh πbgc ùeiƒà° òæe ájgóh dg© ΩÉ. RÎJHQ), G ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.