Æeá≤£ dg« hqƒ

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

bƒàj™ G¿ åëñj Q SHDAÉ° hódg∫ Gh◊ äéeƒμ SΠÑ° æe™ Ogóàeg áerg ƒjódg¿ ‘ æeá≤£ dg« hqƒ ‘ ΠNGO GOÉ–’ HHQH’G» h‘ ÊQÉN DGIQÉ≤ ΠY≈ ØΠN« á ŸG RÉC¥ ùdg° «SÉ °» ‘ dg« Éfƒ¿ héıgh± ΠY≈ ædg¶ ΩÉ üÿgô° ‘ S’GÊÉÑ° . Sh° «û ΣQÉ° Fôdg« ù¢ ùfôødg° » ójó÷g ùfôagƒ° óf’ƒg òdg… üjô° ΠY≈ ædgª ƒ, ùÿghûà° IQÉ° FÉŸ’G ˘« ˘á fg ˘¨ ˘« ˘Ó còe ˘π dg˘ à˘ » ûj° ˘Oó Y˘ Π˘ ≈ S° ˘« ˘SÉ °˘ á dg˘ à˘ û≤° ˘∞ ‘ G◊ ù° ˘HÉ ˘äé dg© áeé, ‘ bª á ›ª áyƒ ãdgª ÊÉ H© ó DFÉ≤ ¡ª É h’g∫ AÉKÓÃDG ‘ Údôh ‘ Ωƒj üæj° «Ö Fôdg« ù¢ ùfôødg° ». FQ« ù¢ AGQRƑDG JÈDGÊÉ£ ØJO« ó hòeéc¿ .

h‘ âbƒdg òdg… ùjà° ©ó a« ¬ Vƒÿ¢ ÙDGÉÑ° ¥ SÉFÔDG° » áj’ƒd FÉK« á ‘ ÙDGSOÉ° ¢ øe ûjøjô° ÊÉÃDG aƒf)ª È( ŸGΠÑ≤ j© Üô ÉEÉHHG àféh¶ ΩÉ øy Πb≤ ¬ øe ìéjôdg{ ŸG© ùcézá° ‘ ÉHHQHG àdg» J ôkƒd ΠY≈ ûfé° • äéj’ƒdg Ióëàÿg M« å LGÎJ™ Ñdgádé£ ƒdh FGÉ¡ ’ GÕJ∫ é ó∫ 18^ % G… ÇÓK fé≤ • ÌCG ɇ âféc ΠY« ¬ πñb áerg .2008

Gh¿ Éc¿ ÉEÉHHG ócg ÿgª «ù ¢ G¿ ÉHHQHG{ ’ GÕJ∫ ‘ Vh° ™ U° ©Ö dph∂ j© Oƒ FÕL« É G¤ G¿ JOÉB)É¡ ( ⁄ Ghòîàj ÒHGÓÀDG G◊ SÉ° ªá àdg» Égéfòîjg ‘ ájgóh Gòg μf’gª TÉZ¢ , aƒ¡ Øàμj» ûàdéhé° «™ hóh¿ ÌGÎBG G… ÄGAGÔLG Ioófi, ΩÉEG áer’g àdg» JÜÔ°† dg« Éfƒ¿ SGHFÉÑ° «É Jhoó¡ SGÀ° QGÔ≤ DGIQÉ≤ àeôhé¡ .

h‘ g ˘Gò˘ üdg° ˘Oó˘ b ˘É ˘∫ QHG… THOGO¢ e ˘ø˘ e ˘ Sƒdù° ° ˘á ˘ c ˘É ˘fq ˘« ˘¨ ˘» G¿ dg ˘≤ ˘ª ˘á S{° ˘ûà °˘ μ˘ π e˘ æ˘ SÉ° ˘Ñ ˘á d˘ Π˘ j’ƒ˘ äé ÀŸG˘ ë˘ Ió e˘ ™ a˘ ùfô° ˘É jgh˘ £˘ dé˘ «˘ É ÉÃQH H˘ jô˘ £˘ fé˘ «É ŸÁÑDÉ£ ÉŸ’G¿ ójõã øe záfhôÿg.

øμd ‘ Gòg VƑŸGƑ° ´ ’ bƒàj™ ƑÑBGÔŸG¿ G¿ ØJ† °» dg≤ ªá G¤ J¨ «Ò âøπe ‘ ùdg° «SÉ á°. igqh JÉE« ƒ ÉEOƑZ¿ øe õcôe SGQÓDGÄÉ° S’GJGΰ «é «á dhódgh« á ƒgh ›ª áyƒ ÇÉËHG còeg« á, S{ƒμà° ¿ ÄÉKOÉFI ÌCG æeé¡ ÉKÓM êôîj AÉH© É∫ záeõπe.

Gh¿ âféc dg≤ ªá Sûà° ó¡° hg∫ ûeácqé° dóf’ƒ¡ àfƒeh» Goƒfh, Éa¿ dg¨ ÖFÉ ÈC’G S° ˘« ˘μ ˘ƒ ¿ a ˘ÒÁOÓ H ˘ÚJƑ dg˘ ò… SG° ˘à ˘© ˘OÉ e˘ üæ° ˘Ñ ˘¬ dg˘ Fô˘ SÉ° ˘» ‘ SHQ° ˘« ˘É æμd¬ aπ°† SQGÉ° ∫ SØΠ° ¬ FQ« ù¢ AGQRƑDG G◊ É‹ ÎÁO… aóe« jó∞ G¤ Öeéc ØJO« ó d« üæô° ± ƒg G¤ ûjμ° «π àeƒμm¬ cª É ØΠYG SQ° ª« É.

Gògh dg¨ «ÜÉ ød ôá ûhπμ° ÒZ ƒëπe® ünuƒ° É° Gh¿ SHQ° «É âπbôy e™ üdgú° øjqgôb ‘ ùπ›¢ øe’g hódg‹ Éæjój¿ dg≤ ª™ egódg» ‘ SÉJQƑ° àdg» ûjó¡° òæe QGPG SQÉE)(¢ 2011 Écô– LÉÉÀMG« É Òãjh Vƒdg° ™ a« É¡ héfl± øe ÜÔM ΠGG« á.

) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.