ÉEQƑH

Al-Mustaqbal - - T° Hƒd¿ Hôy« Á Dhoh« Á -

j ˘à ˘bƒ ˘™ G¿ J ˘Yó ˘º ›ª ˘Yƒ ˘á dg˘ ã˘ ª˘ ÊÉ L˘ ¡˘ Oƒ H˘ eqƒ˘ É Y˘ Π˘ ≈ W˘ jô˘ ≥ U’G° ˘MÓ ˘äé ÁÓDGWGÔ≤ «á . Jh© Ωõà hódg∫ Y’GAÉ°† ØÎJ« ∞ dg© äéhƒ≤ dhódg« á e™ IƑYO ædg¶ ΩÉ eqƒñdg» G¤ êgôa’g øy Lª «™ ùdgaéæé° ùdg° «SÉ °« Ú FGHAÉ¡ dg© æ∞ ‘ WÉÆŸG≥ ŸG ádƒgéc øe ΠB’G« äé ÆJ’G« á bh£ ™ dg© äébó e™ Éjqƒc ûdg° ªdé «á .

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.