Ìéààa’g ΩÉÀÀN’GH d CÒEÓC» SQÓFGCƑ° ¿ ùfôødgh° » e« ôπ

Al-Mustaqbal - - Ùÿgà° Πñ≤ Ωgc J» "» G∫ H» S° » K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ -

jà ª« qõ eélô¡ ¿ Éc{¿ z ùdg° «æ ªFÉ » hódg,‹ òdg… ÓÑJ ΠYÉA« Jɬ dg« Ωƒ, dgò¡ dg© ΩÉ Ióëh ùaéæàdg¢ ÚH ›ª áyƒ øe G ΩÓA’C dgáeé¡ àdg» ÂÀÑKGC Égghól iód VÔYÉ¡° ‘ üdgä’é° dg© ŸÉ« á.

Jh ˘à ˘Rƒ ´ N ˘WQÉ ˘á G Y’C ˘ª ˘É ∫ JÔŸG ˘≤ ˘Ñ ˘á Y ˘Π ˘≈ dg ˘æ ˘ë ˘ƒ G Sôdg° ª» ÜDGQOÉ° øy IQGOGE ŸGÉLÔ¡ ¿:

- a’g ˘à ˘à ˘ìé H ˘Ø ˘« ˘Π ˘º Π‡{ ˘μ ˘á H ˘Æhõ dg ˘≤ ˘ª ˘zô d ˘Π ˘ª ˘î ˘êô G SQÓFGCƑ° ¿. - U{ó° Yh¶ ºz ùfôøπd° » ΣÉL QÉJOHGC. - ƒg{‹ zrqƒjƒe ùfôøπd° » d« ƒ SGQÉC.¢ - Rƒc{ dƒhƒe« ùz¢ Πdª êôî óæμdg… ØJO« ó Æèæfhôc. - FÉH{™ üdgë° z∞ d CÒEÓC» ‹ FGO« õdé. - { ΠÀBGC¡ º æh© záeƒ Πdª êôî G S’CGΰ ‹ hqófgc eho« æ« .∂ - bgh{© «zá Πdª êôî G J’EÉ£ ‹ JÉE« ƒ ÊHQÉL. - ZÖM{ Πdª êôî ædgª ùƒ° … e« FÉΫ π fég« μ¬ . - fg{© ΩGÓ dgƒfé≤ ¿z d SÓCGΰ ‹ ƒl¿ g« äƒμπ. - ‘{ ÓΠH ZÔNGB Qƒμπd… Hƒæ÷g» fƒg≠ SFÉ° ≠ Shƒ° . - W{© º ÉŸGZ∫ Qƒμπd… Hƒæ÷g» ËGE SFÉ° ≠ Shƒ° . - πãe{ Tüî° ¢ ‘ ádém ZÖM Πdª êôî G ÊGÔJ’E SÉÑY¢ c« SHQÉEÉÀ° ». - ‘{ DGZÜÉÑ°† Πdª êôî G Êgôch’c SLÒ° » frƒd« ùàé° . - ΠN{∞ Óàdgz∫ - Πdª êôî Êéehôdg ùjôcà° «É ¿ ƒe‚ «ƒ . - H{© ó bƒÿg© zá Πdª êôî üÿgô° … ùjô° … üfπdgô° ¬.

J’B ˘» , ah ˘≤ ˘

YÓE˘ Ó¿

còe’c ˘» ùjh¢ - zoée{ d CÒEÓC» L« ∞ f« õdƒμ. - ⁄{ ôj T° «Ä H© zó Πdª êôî ùfôødg° » ’¿ ùjqæ° «¬ . - H{ ˘Sƒ˘ â° J ˘«˘ ˘æ ˘« SGÈ¢ d ˘ùcƒ z¢ d ˘Π ˘ª ˘î ˘êô ùμÿg° ˘« ˘μ ˘» c ˘DQÉ Sƒ˘¢ SGOÉÉJQ.¢

- ΠY{≈ dgjô£ z≥ ΠJRGÈΠD» Îdgh SDÉ° «ù .¢ - áæ÷g{ G◊ zö æπdª ùƒ° … DQHGC« û¢ ójgr.∫ - üdg{° «zó Πdª êôî Gódgcô‰ » SÉEƑJ¢ a« ÆÒHÎÆ. jh ˘î ˘à ˘à ˘º ŸG¡ ˘Lô ˘É ¿ H ˘Ø ˘« ˘Π ˘º d˘ Π˘ ª˘ î˘ êô dg˘ Ø˘ ùfô° ˘» dg˘ MGÔ˘ π c˘ Π˘ Oƒ e˘ «˘ Π˘ ô H© Gƒæ¿ õjòj{ ùjozƒjòμ° . jh© Vô¢ Gòg dg© ªπ øe ÊQÉN ÙŸGHÉ° á≤ Sôdg° ª« á.

[ Qƒμdgh..… Hƒæ÷g» fƒg≠ SFÉ° ≠ Sƒ°

[ êôıg G

còe’c» ‹ FGO« õdé

[ ùfôødgh..° » Oƒπc e« ôπ

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.