E ô“UÉË° ‘ ÓY’E¿ èeéfôh e{élô¡ ¿ HQ« ™ ähòh z2012

Al-Mustaqbal - - Ùÿgà° Πñ≤ Ωgc J» "» G∫ H» S° » K ≤˘ ˘é ˘a ˘á Ah ˘æ -

ÂYO e Sƒdù° á° S° ªò übò° ◊Qƒ°† ŸG ô“üdgéë° ‘ òdg… J≤ «ª ¬ ‘ b ˘YÉ ˘á DGE ˘« ù° ˘QÉ , a ˘æ ˘ó ¥ dg ˘jô ˘Ø ˘« GÒ - ähòh, j Ωƒ˘ G K’E ˘Úæ 21 QÉJGC ùdgáyé° féãdg« á ûyiô° Xkgô¡ .

S° «à º G ÓY’E¿ øy èeéfôh e{élô¡ ¿ HQ« ™ zähòh 2012 òdgh… J SÉCÙ° ¢ ΩÉY ,2009 MGE« AÉ iôcòd ÀZG« É∫ üdgéë° ‘ S° ªò übò° ‘ Gôjõm2¿ .2005

¿ Iqhódg HGÔDG© á Πdª ÉLÔ¡¿ Sà° ΩÉ≤ øe Gôjõm3¿ 2012 àmh≈ 9 e ˘æ ˘¬ , ùjh° ˘à †° ˘« ˘∞ àfl˘ Π˘ ∞ dg˘ ©˘ Vhô¢ e˘ ø ùe° ˘ìô übqh¢ eh˘ Sƒ° ˘« ˘≤ ˘≈ fh ˘äghó e ˘™ a ˘æ ˘ÚFÉ e ˘ø d ˘Ñ ˘æ ˘É ¿, S° ˘jqƒ ˘É , a ˘ùfô ° ˘É , üe° ˘ô , H˘ jô˘ £˘ fé˘ «˘ É côjh« É.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.