Ƒl ÂÉZ æjπ≤ óëàdg… ¤ Hádƒ£ ƒeqƒa’ ƒæjq

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ - Lite) Mtech

H© ó RGÔMG√ Hàdƒ£ » ƒeqƒa{’ dƒzz∞ hsée{ JGÒ°» ahôj« zƒ, S° «æ π≤ ùdg° ˘FÉ ˘≥ dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ L ˘ƒ Z ˘ÂÉ dg˘ à˘ ë˘ ó… G¤ H˘ jô˘ £˘ fé˘ «˘ É Y˘ æ˘ eó˘ É j˘ æ˘ ùaé¢ ‘ Hádƒ£ ƒeqƒa’ ƒæjq, óh GAK øe fájé¡ S’GƑÑ° ´ G◊ É,‹ PGE ùjà° †° «∞ ÁÑΠM chq« æ¨ ΩÉ¡ ‘ ûfƒàñeékqƒfôjé° ÚÀΠMÔŸG HGÔDG© á ùeéÿghá° .

Jh ˘© ˘Èà g ˘ò √ dg ˘Ñ ˘£ ˘dƒ ˘á ÌC’G T° ˘© ˘Ñ ˘« ˘á ‘ H ˘jô ˘£ ˘fé ˘« ˘É Hhqhgh ˘É d ˘Ø ˘Ä ˘á fƒl{« zqƒ UÉŸGÁ° ùdéh° «ÄGQÉ G ÁJOÉM’C ŸG≤ ©ó , PG ûjó¡° ÉÑBG’ ãc« Ø øe ÙDGFÉ° Ú≤ ƒm∫ dg© É⁄ f’é¡ ûj° πμq Nóe ÙΠDÚYÉ° JQÓDAÉ≤ ƒëf ùeäéjƒà° ΠYG≈ ‘ VÉJQÁ° äécôùg, Gòd S° «πnó ÂÉZ ‘ ùaéæeá° e™ 62 S° ÉF ≤ bn ƒg eø 11 HΠ ó Gk flà ΠØ eã π Hô j£ Éf «É hg dƒ ’j Éä GŸ àë ói Shqh° «É ùμÿgh° «∂ πjrgèdgh ÓDGHΣQɉ üdghú° . fgh† °º ÂÉZ G¤ jôa≥ { ΩGC J∂ zâj’ ( òdg… S° «© ઠó ΠY« ¬ ëàd≤ «≥ èféàf HÉÉJG« á ‘ Ñdgádƒ£ SGKGOÉÆÀ° G¤ JÁÓ≤ ¬ Sƒe° ªé FGQ© É ƒeqƒaz‘’ dƒzz∞ àdg» S° «ô£ ΠY≈ SJÉBÉÑ° É¡ h RÔMGC dö≤ ùædgáî° h’g¤ æeé¡ , G ôe’c òdg… íàa ÜÉÑDG eéeg¬ Éëàdód¥ jôødéh≥ JÈDGÊÉ£ ΠY≈ ZQº G¿ Ñdgádƒ£ âféc ób H ˘ó ÄGC, bgh ˘« ˘ª â ä’ƒ÷g dg ˘ã ˘çó h’g¤ e ˘æ ˘¡ ˘É Y˘ Π˘ ≈ M˘ Π˘ Ñ˘ á S° ˘æ ˘« J΢ ƒ¿ ‘ f ˘aqƒ ˘dƒ .∂ Sh° ˘« û° ˘ ˘π Z ˘ÂÉ K ˘KÓ ˘« ˘ b ˘jƒ ˘ e ˘™ ùμÿg° ˘« ˘μ ˘» N ˘NQƑ ˘» S° ˘« ˘Ø ˘jé ˘Sƒ ,¢ YÓŸG ˘Ωƒ e ˘ø fèdg ˘eé ˘è dg ˘à ˘£ ˘jƒ ˘ô … dg ˘ò … UHG° ˘π e ˘WGƑ ˘æ ˘¬ SLÒ° «ƒ õjòh G¤ ƒeqƒødg’ ,1 eh™ JÈDGÊÉ£ Tƒ° ¿ μdgh« û惰 π‚ ÙDGFÉ° ≥ ÙDGHÉ° ≥ ûdgò¡° ΩƑW μdgh« û惰 .

Éch¿ ÂÉZ Uhπ° G¤ GÎΠΜFG eπ£ ™ S’GƑÑ° ´ G◊ É,‹ M« å àdg≈≤ OGÔAG jôødg≥ øjòdg óh GHGC Ò°†– ùdg° «IQÉ ŸGH≤ ©ó òdg… S° «ùπé ¢ a« ¬ μd» j ˘à ˘æ ˘SÉ Ö° e ˘™ M ˘é ˘ª ˘¬ , Y ˘Π ˘≈ G¿ j ˘î ˘Vƒ ¢ dg ˘à ˘é ˘ÜQÉ ÷Gª ˘© ˘á ŸG≤ ˘Ñ ˘π , ùdghúbéñ° ‘ fájé¡ S’GƑÑ° ´.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.