Iôc Ωób SÉÆŸÁÑ° iôcp áñμædg ÙΠØDG° £« æ« á

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

SÉÆŸÁÑ° iôcp áñμædg ÙΠØDG° £« æ« á, ΩÉBGC ΠDGAÉ≤ ÊÉÆÑΠDG ÙΠØDG° £« æ» IGQÉÑE ájoh Iôμd dgωó≤ , ΠY≈ Πe© Ö êôm übü≤° ,¢ ÚH jôa≤ » ŸGÓ¡ ÙΠØDG° £« æ» àdgh© VÉÓ° Oôμdg,… SGCÄÔØ° øy Rƒa àdg© VÉÓ° 3 - .2 hæ“≈ FQ« ù¢ ΠDGAÉ≤ MGª ó ûdgûjhé° ¢ G¿ ƒμj¿ Véjôdgá° g» ûdg° ¨π ûdgπzé° ÛDÜÉÑ° áe’g.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.