G SQ’CÉÆ° ∫ j¨ ô… Éa¿ SÒH° » joée YÉÆB’E¬ ÑDÉHAÉ≤

Al-Mustaqbal - - Jq ˘ ɢv ˘° ˘ Á˘ -

ùj° ˘à ˘¡ ˘π e ˘¡ ˘LÉ ˘º SQ’G° ˘æ ˘É ∫ dg ˘¡ ˘dƒ ˘æ ˘ó … dg ˘hó ‹ ÚHHQ a ˘É ¿ SÒH° ˘» e ˘Ø˘ ˘É˘ Vh° ˘É ˘J ˘¬˘ e ˘™˘ SQ’G° ˘æ ˘É ∫ H ˘¨ ˘« ˘á jóoe ˘ó Y ˘≤ ˘ó √ dg ˘ò … j ˘æ ˘à ˘¡ ˘» ‘ Gôjõm¿ fƒj/« ƒ ΩÉY 2013 Éeóæy àéjª ™ e™ Üqóe OÉÆDG… ùfôødg° » SQGBÚ° a« æ¨ ô, dg« Ωƒ HQ’G© AÉ.

äôcph üdgë° ∞ Πμf’g« ájõ G¿ SQ’GÉÆ° ∫ S° «¨ ô… Éa¿ SÒH° » Góg± Qhódg… Πμf’g« õ… ŸGª RÉÀ Gòg SƑŸG° º ÉJOÉE øe ΠLG YÉÆBG¬ ÑDÉHAÉ≤ ‘ UƑØ° ± aóÿg© é« á d© Ió Sgƒe° º eáπñ≤ øe ÓN∫ aq™ ÔLG√ ûdgô¡° … øe 350 dg∞ hqƒj Téjô¡° G¤ 650 dg∞ hqƒj d« ÀVÉ≤ ≈° Séjƒæ° 87^ Újóe hqƒj, ΠY≈ G¿ aój™ d¬ iód ójóoe dg© ó≤ JGÉ°† ΠÑE¨ É eqgó≤ √ 26^ øjóe hqƒj, ΠY≈ G¿ ΠÑJ≠ b« ªá üdgø° á≤ L’Gª dé« á 329^ Πe« ƒ¿ hqƒj ΠY≈ ióe K ˘çó S° ˘æ ˘ägƒ VG° ˘aé ˘« ˘á . YGH ˘Üô ÌCG e ˘ø f ˘OÉ LG ˘æ ˘Ñ ˘» e˘ ã˘ π L˘ aƒ˘ æ˘ à˘ Sƒ¢ J’GÉ£ ‹ Éjqh∫ ójqóe S’GÊÉÑ° áñzôdg ‘ G◊ üƒ° ∫ ΠY≈ äéeón Éa¿ SÒH° ˘» , H ˘V’É ° ˘aé ˘á G¤ b ˘£ ˘Ñ ˘» e ˘jó ˘æ ˘á e ˘ûfé ù°î° . j ˘cò ˘ô G¿ üdg° ˘ë ˘∞ f’g ˘μ ˘Π ˘« ˘jõ ˘á ûc° ˘âø G¿ e ˘ûfé ù°î° S° ˘« ˘à ˘» ùe° ˘à ˘© ˘ó d˘ «˘ aó˘ ™ e˘ Π˘ «˘ ƒ¿ j˘ hqƒ Téjô¡° ÉØD¿ SÒH° » àfódé≤ ∫ G¤ Uaƒø° ¬. G) ± Ü(

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.