QGƑM

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

K ˘º QGO ÚH dg ˘jrƒ ˘ô dg ˘YGÓ ˘ƒ ¥ üdgh° ˘ë ˘aé ˘« Ú M ˘QGƑ SG° ˘à ˘¡ ˘π ùh° ˘ dgƒd ˘¬ : Y ˘Π ˘≈ … SG° ˘SÉ ¢ ” U° ˘ô ± ùdg° ˘Π ˘∞ W ˘ÉÉŸ G¿ dg4900` e ˘Π ˘« ˘QÉ IÒD ⁄ J ˘≤ ˘ô ,? a ˘ LÉC˘ ÜÉ: ”{ S’GOÉÆÀ° G¤ IOÉE ‘ Sódgqƒà° Jƒ≤ ∫ RGƑÉH üdgô° ± ‘ dg¶ hô± S’GFÉÆÃÀ° «á dghzáfqé£ .

S° ˘Ä ˘π : ⁄ j ˘à ˘º dg ˘© ˘ª ˘π H ˘¡ ˘ò √ dg ˘£ ˘jô ˘≤ ˘á S° ˘HÉ ˘≤ ˘ h” VGÎY’G¢ ΠY« É¡ fƒcé¡ ÒZ fƒféb« á,? ÜÉLGC: FG{É¡ IOÉE V° ªø Sódgqƒà° ÊÉÆÑΠDG bqhª É¡ 85 gh» ßëπj Éμeg¿ üdgô° ± àd{¨ £« á Øfäé≤ ùeà° ©áπé ‘ hôx± ZZÁFQÉW.

fh ˘Ø ˘≈ dg ˘Hô ˘§ ÚH dg4900` e˘ Π˘ «˘ QÉ dgh8900` Πe« QÉ, Vƒeë° FGC¬ ùædéh{áñ° G¤ ΠÑE≠ dg4900` Πe« QÉ àjº åëñdg a« ¬ AGƑL’GH HÉÉJG« zá.

SΠÄ° : πg Uë° «í G¿ FQ« ù¢ ÷Gª ájqƒ¡ ìîbg G¿ àjº ôjô“ΠÑE≠ dg4900` Πe« QÉ IÒD øe ùπ›¢ AGQRƑDG G¤ ùπ›¢ Ügƒædg, GPGH ⁄ agƒj≥ ÒN’G aƒ¡ ùeà° ©ó bƒàd« ™ Sôeωƒ° dg8900` Πe« QÉ,? ÜÉLGC: ”{ hgóàdg∫ ‘ Gòg dgìô£ øμdh ⁄ jqô≤ … T° »A ‘ Gòg ÉÛG.∫ øμáh G¿ ƒbg∫ G¿ AGƑLG åëñdg ‘ Vƒeƒ° ´ dg4900` Πe« QÉ HÉÉJG» Gh◊ QGƑ Fébº ûh° FÉC¬ z.

VGCÉ° :± ⁄{ üfπ° G¤ ÉØJG¥ FFÉ¡ », Gh’ Éμd¿ òîjg Qgôb VƑŸÉHƑ° ´. Öéjh G’ ùæf≈° G¿ Ée Øf© Π¬ ƒg øe ΠLG QGÔBG ÁFRGƑŸG ÜHIQƑ° Sjô° ©zá .

øyh ùe° ádéc ZÉJGÓDG{ πnójh ôjrh dg© ó,∫ Éb:∫ G{¿ Vƒeƒ° ´ ZÉJGO{ ÜJ’GÄ’É° åëh ‘ ÙΠÛG¢ ΠY’G≈ d ˘Π aó˘ ˘É ´ bh ˘É ∫ a ˘î ˘eé ˘á dg ˘ Fô ˘« ù¢ fg ˘¬ ” dg ˘à ˘hgó ∫ ‘ VƑŸG° ˘ƒ ´ dgh ˘ûà ° jó˘ ˘ó Y ˘Π ˘≈ Lh ˘Üƒ dg ˘à ˘ùæ ° ˘« ˘≥ ÚH L’G ˘¡ ˘Iõ c ˘aé ˘á . a ˘î ˘eé ˘á dg ˘Fô ˘« ù¢ b ˘É ∫ fg ˘¬ ⁄ j ˘à ˘º ùæàdg° «,≥ dòdh∂ ÖΠW øe ôjrh dg© ó∫ HÉÀŸG© á øe ΠLG ùæàdg° «≥ ÚH L’GZIÕ¡ .

Yh ˘ø S° ˘ÖÑ Y ˘Ωó jó– ˘ó ÙΠ÷G° ˘á ŸG≤ ˘Ñ ˘Π ˘á ÙΠÛ¢ dg ˘AGQRƑ , LGC ˘ÜÉ : ⁄{ j ˘ó ´ dho ˘á dg ˘Fô ˘« ù¢ G¤ L ˘ùπ ° ˘á , ôe’gh ÒZ Ñjôe§ ÉØJ’ÉH¥ ΠY≈ ÉØF’G,¥ óbh ü–π° Iƒyódg G¤ ùπ÷gá° ÜHIQƑ° ÑW« ©« á, H© ó Vh° ™ hól∫ Y’Gª Éz∫ .

Sh° ˘Ñ ˘≥ ÙΠ÷G° ˘á d ˘≤ ˘AÉ ÚH FQ ˘« ù° ˘» ÷Gª ˘¡ ˘jqƒ ˘á Gh◊ áeƒμ ” DÓN¬ àdgô£ ¥ G¤ VH’GÉ° ´ dg© áeé.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.