ÓWGE¥ QÉF øe ΠÑL ùfiø° jo© «ó ôjƒàdg G¤ ÙΠHGÔW¢

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á - ÙΠHGÔW¢ ùÿg{`à° zπñ≤

H ˘© ˘ó MGE ˘μ ˘ΩÉ ÷G« û¢ S° ˘« ˘£ ˘Jô ˘¬ Y ˘Π ˘≈ W˘ HGÔ˘ ùπ¢ Yh˘ IOƑ dg˘ ¡˘ Ahó dg˘ «˘ ¡˘ É ‘ YGC˘ ≤˘ ÜÉ G T’EÄÉCÉÑÀ° àdg» bhgc© â 11 àb« Ó GOÓYH GÒÑC øe MÔ÷G,≈ Tó¡° Vƒdg° ™ H© ó Xô¡ ùegc¢ Séμàfgeá° SGH° ©á âæegõj e™ Oƒlh ôjrh ΠNGÓDG« á äéjóπñdgh Ghôe¿ Tπhô° ‘ áæjóÿg. aó≤ ôjƒj Vƒdg° ™ æe’g» ‘ OÓY øe MGC« AÉ ÙΠHGÔW,¢ ΠY≈ ÔKGC J ˘© ˘Vô ¢ b ˘Iƒ d ˘Π ˘é ˘« û¢ dg ˘Π ˘Ñ ˘æ ˘ÊÉ W’ ˘Ó ¥ f ˘QÉ e ˘Ñ ˘TÉ ° ˘ô e ˘ø M ˘» L˘ Ñ˘ π ùfi° ˘ø dg˘ ò… üëàjø° a« ¬ G◊ Üõ dg{© Hô» Wgôbƒáódg» z GƑŸG‹ æπd¶ ΩÉ ùdgqƒ° ,… òdgh… JΠ£ ≥ æe¬ DGFGÒ≤ ∞ SQÉÁH¢ dgüæ≤ ¢ ΠY≈ Lª «™ QHÉÙG SAGƑ° ÉOEÉH√ ÜÉH áféñàdg, hg Y ˘Π ˘≈ Qƒfi dg ˘Ñ ˘≤ ˘QÉ ` dg ˘≤ ˘Ñ ˘á HGC Qƒfi ÆŸG μ˘ ˘ÚHƑ ‘ dg ˘Ñ ˘hgó .… ùjh° ˘ÖÑ WG ˘Ó ¥ dg ˘æ ˘QÉ UÉHÁHÉ° VHÉ° § fπ≤ G¤ ùÿgûà° Ø°≈ G◊ eƒμ» Πdª ©á÷é .

Yhª π ÷G« û¢ òdg… Éc¿ ûàfgô° UÌÉÑ° hg∫ øe ùeg¢ ûhπμ° ÒÑC ‘ MGC« AÉ æÿgá≤£ áaéc, ΠY≈ Oôdg ΠY≈ ÜEQOÉ° ÓWG¥ QÉÆDG, cª É M’≥ H© ¢† ÙŸGÚËΠ° øjòdg Sggƒeóîà° Fgòb∞ Yhª Ghó G¤ SQɇÁ° dgüæ≤ .¢ h TGCÄQÉ° e© äéeƒπ æeg« á ¿ ÷G« û¢ dg ˘ò … ’ j ˘Gõ ∫ ‘ e ˘bgƒ ˘© ˘¬ , j ˘ë ˘Éh ∫ V° ˘Ñ ˘§ VH’G° ˘É´ , YGH ˘IOÉ e’g ˘Qƒ G¤ ÑW« ©à É¡, ëh« å iôl OÉÑJ∫ ÓW’¥ QÉF Ohófi ÚH ùeúëπ° ΠY≈ Qƒfi ÑDGQÉ≤ ` H© π ùfiø° ΠΠÎJ¬ TGΣÉÑÀ° . h äócgc ŸG© äéeƒπ ¿ ÷G« û¢ ⁄ ùæjöë° øe bgƒe© ¬ c ˘ª ˘É M ˘hé ∫ dg ˘Ñ ˘© ¢† jhîdg ˘è d ˘¬ , OQH ûh° ˘μ ˘π e ˘Ñ ˘TÉ ° ˘ô Y ˘Π ˘≈ üe° ˘QOÉ dg ˘GÒÆ ¿ dg ˘à ˘» SGÀ° àaó¡¬ , SHOÒ° HIƑ≤ ΠY« É¡ øe … Lá¡ âféc.

Éch¿ iôl OÉÑJ∫ ÓW’¥ QÉF Ohófi ΠY≈ Qƒfi ÑDGQÉ≤ , Ωébh ùeƒëπ° ¿ ÓWÉH¥ IÒYGC ájqéf ‘ TQÉ° ´ ÚÀÄŸG ` ÙΠHGÔW¢ ôe’g òdg… aq™ øe ùæeüƒ° ôjƒàdg æe’g» . Sh° ˘gé ˘º ‘ e ˘jõ ˘ó e ˘ø dg ˘Ñ ˘Π ˘Ñ ˘á S° ˘≤ ˘ƒ • Y ˘Oó e ˘ø MÔ÷G ˘≈ f ˘≤ ˘Π ˘Gƒ G¤ ÙŸG{° ˘ûà °˘ Ø˘ ≈ S’G° ˘eó ˘» z ‘ W ˘HGÔ ˘ùπ ¢ Y ˘ô ± e ˘æ ˘¡ ˘º : H ˘Ó ∫ gh ˘Ó ∫ V° ˘Ñ ˘ÜÉ , N˘ dé˘ ó ùm° ˘ø , HG˘ ggô˘ «˘ º ÜŸGØ£° ,≈ ódén ÙMÚ° ggôhgh« º côjª ÊÉ UGHÀHÉ° ¡º Sƒàeᣰ ØNH« áø. a« ªé fπ≤ G¤ ùÿgûà° Ø°≈ ØWGƑŸG e¶ ô¡ üÿgƒ° ∫ 70) ÉEÉY( òdg… b≈°† Uéeó° ùh° «IQÉ AÉÆKG Hhôg¬ øe Éμe¿ ôjƒàdg.

bh£ ™ ÷G« û¢ dgô£ ¥ ŸG ájoƒd G¤ ÜÉH áféñàdg øe Lá¡ hgóñdg,… ádƒπÿg dgháñ≤ dgh ˘© fhò ˘« ˘á . Th° ˘¡ ˘äó W ˘HGÔ ˘ùπ ¢ M ˘cô ˘á f ˘ìhõ SGH° ˘© ˘á h BGC ˘Ø ˘âπ ÉÙG∫ dg ˘≤ ˘Π ˘« ˘Π ˘á ÁMƑÀØŸG, ûn° «á ójõÿg øe üàdg° ©« ó.

h ócgc ûdg° «ï RÉE¿ ÙGª ó ÓMGC ΠYÉA« äé áféñàdg, G¿ ÉGG‹ áféñàdg J© Vôgƒ° ÓW’¥ f ˘QÉ Z ˘jõ ˘ô e ˘ø ùe° ˘Π ˘ë ˘» L ˘Ñ ˘π ùfi° ˘ø KG˘ æ˘ AÉ DGRG˘ à˘ ¡˘ º d˘ Π˘ ª˘ à˘ ùjqé,¢ Sh° ˘≤ ˘§ Y˘ Oó e˘ ø MÔ÷G≈ øe AÉÆHGC áféñàdg, VGÁAÉ° G¤ eπà≤ ØWGƑŸG e¶ ô¡ üÿgƒ° ∫ AÉÆKGC Hhôg¬ øe æÿgá≤£ . ΠYH≈ QƑØDG ÂΠN dgäébô£ ûdghqgƒ° ´ Fôdg« ù° «á ‘ ÙΠHGÔW¢ øe Lª «™ ÚÆWGƑŸG øjòdg Gƒeõàdg dréæe¡ º ûn° «á ümƒ° ∫ JÄGQƑ£ æegc« á, ‘ πx XQƑ¡ ùeúëπ° ‘ M» ΠÑL ùfiø° ΠYH≈ H© ¢† QHÉÙG J© πeé e© ¡º ÷G« û¢ cª É Öéj. h VHGCÍ° fiª ó ÑYÕDG» FGC ¬ S° ª© â ΠWÄÉ≤ ÚH G◊ Ú Gh ÔN’B ‘ ΠW© á ûdg° «ï Yª Gô¿ T{QÉ° ´ ÑDG« ΠJOÉΜ» z ‘ ÜÉH áféñàdg Hó¡ ± ÒJƑJ AGƑL’G, Jh© WÉ≈ ÷G« û¢ e™ ÜEQOÉ° GÒÆDG¿ , dòch∂ ôe’g ùædéháñ° G¤ ÑDGQÉ≤ ` dgáñ≤ M« å ûàfgô° ùeƒëπ° ¿ Yª π ÷G« û¢ ΠY≈ àdg© WÉ» e© ¡º , h bhgc∞ GOÓY æe¡ º.

Sh° § dp,∂ T° «™ ÛDGÜÉ° hqéa¥ fiª ó Mª Oƒ 37)( ÉEÉY òdg… ƒj‘ ôéa ùegc¢ àe GÔKÉC UÉHÀHÉ° ¬ AGÔL dgüæ≤ ¢ òdg… J© Vô¢ d¬ Ωƒj ÚÆK’G AÉÆKGC LƑJ¡ ¬ G¤ eô≤ Yª Π¬ ‘ ájóπh ÙΠHGÔW,¢ øe dõæe¬ ‘ áπfi dgáñ≤ G¤ EÉL™ fiª ó H∂ ‘ ÜÉH áféñàdg, Sh° § ZÖ°† Tójó° Yº AÉLQGC æÿgá≤£ , UHΠ° » ΠY≈ ãlª fé¬ Qhhh… ‘ iìdg ‘ øagóe áféñàdg. àhôoeh¬ ƒdh S° ≤§ ÄÉÄŸG øe dgzéjéë°† , a« ªé Q IGC SΠ° «º Y« ù≈° ¿ Σéæg{ LÄÉ¡ ÂJÉH e© áahô gh» Π“∂ ùdgìó° ehäéeƒ≤ Òéøàdg ’ ójôj ¿ ƒμj¿ áféñàdg h’ ÙΠHGÔW¢ áæegb, πh Égójôj ¿ ƒμj¿ SÁMÉ° Πdª Lgƒá¡ Fgódgª á, Lƒàdh« ¬ SÔDGΠFÉ° H f¡ É g» U° ÉM Ñá Gd ≤ô GQ ‘ GŸ ój æá z.

[ QÉKGB ôm¥ dghódg« Ö ‘ ÛDGQÉ° ´

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.