B« IOÉ ÷G« û¢

Al-Mustaqbal - - T° ˘ Hƒd¿ D Ñ˘ ˘æ ˘é ˘f ˘« ˘á -

Uhqó° øy b« IOÉ ÷G« û¢ ` ájôjóe Lƒàdg« ¬ H« É¿ Vhgcâë° a« ¬ FGC ¬ ΠY{≈ ÔKG ΩGÓBG UÉÆYÔ° ùeáëπ° ‘ Wéæe≥ ΠÑL ùfiø° áféñàdgh dgháñ≤ H© ó Xô¡ dg« Ωƒ ) ùegc(¢ ΠY≈ OÉÑJ∫ ÓWG¥ QÉF S’ÉHÁËΠ° G◊ Hô« á ØŸG« áø, âeéb ägómh ÷G« û¢ OÔDÉH ΠY≈ ÜEQOÉ° ÓWG¥ QÉÆDG ábóh, cª É äòøf h’ GÕJ∫ Yª Π« äé goº Sjô° ©á Πdª ÊÉÑ àdg» ôéj… æeé¡ ÓWG¥ QÉÆDG, ëh« å âæμ“øe bƒj« ∞ OÓY øe ÙŸGÚËΠ° VHÑ° § S’GÁËΠ° ôfénòdgh àdg» âféc JRƑËH¡ º. óbh UGC° «Ö øe AGÔL T’GÄÉCÉÑÀ° ÓMG Oƒæ÷g ìhôéh ÒZ NZIÒ£ .

h TGCÄQÉ° G¤ G¿ Ée{ OQHGC√ H© ¢† SHΠFÉ° ΩÓY’G øy ùfgüéë° ägómh ÷G« û¢ øe TQÉ° ´ SÉJQƑ° hg G… Éμe¿ ÔNGB, ƒg QÉY øy üdgáë° Lª áπ üøjh° «zó . h ÂHÉGGC SƑHΠFÉ° ΩÓY’G ΠÙG« á Πëàdg{» ìhôh ÙŸG° dhƒd« á æwƒdg« á Ÿghæ¡ «á Nƒjh» ábódg ‘ åh QÉÑN’G ÀŸG© Πá≤ ÷ÉH« û,¢ dgh© IOƑ G¤ òg√ dg≤ «IOÉ ƒbƒπd± ΠY≈ G◊ ≤« á≤ záπeéc.

Newspapers in Arabic

Newspapers from Lebanon

© PressReader. All rights reserved.